مرور در موضوع

سیاست اجتماعی

کدام ایدئولوژی رفاهی؟

انقلاب ایران همراه بود با حضور ایدئولوژی‌ها و اندیشه‌های مختلفی که به‌دنبال طرح جامعه‌های آرمانی مدنظر خویش بودند. مارکسیست‌ها از یک‌سو و لیبرال‌ها از سوی دیگر و در این میان، اندیشه‌ورزان اسلامی همچون آیت‌الله طالقانی و شهیدصدر از قلب حرکت…

از عدالت خیریه‌ای تا عدالت نهادی

آنچه امروز به‌عنوان عدالت اجتماعی مدنظر است با آنچه در اوایل انقلاب مطرح بود، تفاوت‌هایی دارد. در برهه اوایل انقلاب، تصویری که مردم از عدالت اجتماعی داشتند، بیشتر جنبه‌‌های هیجانی داشت. واقعیت این است که در آن برهه برداشت‌ها از عدالت، حالتی…