تحریریه انگاره

تحریریه انگاره
در صورتی که تمایل به همکاری و همراهی انگاره دارید، از صفحه تماس با ما اقدام کنید.

Mindestrente 350x250 - سالنامه مهاجرتی ایران 1400 - مهاجرت به کانادا, مهاجرت به عمان, مهاجرت به سوئد, مهاجرت به ترکیه, مهاجرت به اوکراین, مهاجرت به انگلستان, مهاجرت به استرالیا, مهاجرت به آمریکا, مهاجرت به آلمان, مهاجرت, سالنامه مهاجرتی سال ۹۹ ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠, سالنامه مهاجرتی ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ, دانلود سالنامه مهاجرتی ایران, آمار مهاجرت نخبگان از ایران, آمار مهاجرت در جهان, آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان, آمار مهاجرت ایرانیان, آمار مهاجرت از ایران

حداقل مستمری (پایه): حفاظت در برابر فقر سالمندی و سنگ بنای لازم برای اصلاحات بیشتر

رشد جمعیت آلمان در دهه های آینده، اصلاحات پایه ای در حقوق بازنشستگی این کشور را ضروری می سازد. با این حال تا کنون تمایلی به ارائه پیشنهادات موثر در این حوزه به ویژه از سوی احزابی که بر مسند قدرت هستند، ایجاد نشده و...

IMO 1400 350x250 - سالنامه مهاجرتی ایران 1400 - مهاجرت به کانادا, مهاجرت به عمان, مهاجرت به سوئد, مهاجرت به ترکیه, مهاجرت به اوکراین, مهاجرت به انگلستان, مهاجرت به استرالیا, مهاجرت به آمریکا, مهاجرت به آلمان, مهاجرت, سالنامه مهاجرتی سال ۹۹ ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠, سالنامه مهاجرتی ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ, دانلود سالنامه مهاجرتی ایران, آمار مهاجرت نخبگان از ایران, آمار مهاجرت در جهان, آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان, آمار مهاجرت ایرانیان, آمار مهاجرت از ایران

سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۰

اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آﺧﺮﯾﻦ (ﺑﻪ‌روزﺗﺮﯾﻦ) آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠، دارای وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ...

Sarvnameh1 - سالنامه مهاجرتی ایران 1400 - مهاجرت به کانادا, مهاجرت به عمان, مهاجرت به سوئد, مهاجرت به ترکیه, مهاجرت به اوکراین, مهاجرت به انگلستان, مهاجرت به استرالیا, مهاجرت به آمریکا, مهاجرت به آلمان, مهاجرت, سالنامه مهاجرتی سال ۹۹ ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠, سالنامه مهاجرتی ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ, دانلود سالنامه مهاجرتی ایران, آمار مهاجرت نخبگان از ایران, آمار مهاجرت در جهان, آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان, آمار مهاجرت ایرانیان, آمار مهاجرت از ایران

نشریه علمی تخصصی سرونامه شماره ۱ | پرونده ویژه مهاجرت

شماره نخست سرونامه، گاه‌نامه‌ی علمی تخصصی علوم اجتماعی به سردبیری سورن مصطفائی در پاییز ۱۴۰۰ منتشر شد. این نشریه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی منتشر می‌شود. این شماره به مهاجرت اختصاص دارد. فهرست یادداشت‌های منتشر شده در این شماره: علوم اجتماعی نگاهی...

taliban - سالنامه مهاجرتی ایران 1400 - مهاجرت به کانادا, مهاجرت به عمان, مهاجرت به سوئد, مهاجرت به ترکیه, مهاجرت به اوکراین, مهاجرت به انگلستان, مهاجرت به استرالیا, مهاجرت به آمریکا, مهاجرت به آلمان, مهاجرت, سالنامه مهاجرتی سال ۹۹ ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠, سالنامه مهاجرتی ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ, دانلود سالنامه مهاجرتی ایران, آمار مهاجرت نخبگان از ایران, آمار مهاجرت در جهان, آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان, آمار مهاجرت ایرانیان, آمار مهاجرت از ایران

نگاهی به مفهوم برساخته شدن طالبان

مقدمه بررسی ریشه‌های بنیادگرایی به طرق گوناگون، امکان‌مند و قابل‌تأمل و بررسی است. می‌توان با رجوع به ریشه‌های تاریخی و ریشه‌های بنیادین آن، این جریان را بررسی کرد. روش دیگر برای فهم ساختار بنیادگرایی اتکا به متن مقدس و خوانش کلاسیک از متن است. به‌طور...

Mania - سالنامه مهاجرتی ایران 1400 - مهاجرت به کانادا, مهاجرت به عمان, مهاجرت به سوئد, مهاجرت به ترکیه, مهاجرت به اوکراین, مهاجرت به انگلستان, مهاجرت به استرالیا, مهاجرت به آمریکا, مهاجرت به آلمان, مهاجرت, سالنامه مهاجرتی سال ۹۹ ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠, سالنامه مهاجرتی ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ, دانلود سالنامه مهاجرتی ایران, آمار مهاجرت نخبگان از ایران, آمار مهاجرت در جهان, آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان, آمار مهاجرت ایرانیان, آمار مهاجرت از ایران

فیلم کوتاه «مانیا»

«فاجعه بزرگ عادی شدن فاجعه است و این فقط در حوزه مسائل اجتماعی یا امثال آن رخ نمی‌دهد؛ در زندگی سیاسی هم هست. گاه در نظام های کنترلی و توتالیتر ترجمان روانی تداوم سلطه بر روان آدمیان، به اشکال مختلف پارانویا، اقتدارگرایی، خودسانسوری، شیزوفرنی یا...

praxix - سالنامه مهاجرتی ایران 1400 - مهاجرت به کانادا, مهاجرت به عمان, مهاجرت به سوئد, مهاجرت به ترکیه, مهاجرت به اوکراین, مهاجرت به انگلستان, مهاجرت به استرالیا, مهاجرت به آمریکا, مهاجرت به آلمان, مهاجرت, سالنامه مهاجرتی سال ۹۹ ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠, سالنامه مهاجرتی ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ, دانلود سالنامه مهاجرتی ایران, آمار مهاجرت نخبگان از ایران, آمار مهاجرت در جهان, آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان, آمار مهاجرت ایرانیان, آمار مهاجرت از ایران

تأملی بر مسئله کنش

1. مرادم از کنش نوعی مواجهه با جهان از جنس پراتیک و درگیری و همکنشی با ابژه قدرت، چه در سطح خرد و چه در سطح ساختاری است. البته مرادم از قدرت تصوری از نیرو است که تلاش می‌کند در میدان نزاع‌های رخ داده شده،...

Unwater1 - سالنامه مهاجرتی ایران 1400 - مهاجرت به کانادا, مهاجرت به عمان, مهاجرت به سوئد, مهاجرت به ترکیه, مهاجرت به اوکراین, مهاجرت به انگلستان, مهاجرت به استرالیا, مهاجرت به آمریکا, مهاجرت به آلمان, مهاجرت, سالنامه مهاجرتی سال ۹۹ ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠, سالنامه مهاجرتی ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ, دانلود سالنامه مهاجرتی ایران, آمار مهاجرت نخبگان از ایران, آمار مهاجرت در جهان, آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان, آمار مهاجرت ایرانیان, آمار مهاجرت از ایران

تابستان شد و باز هم “فرهنگ مصرف آب”!

آدرس غلط دادن و فرافکنی مسائل کشور و جابجایی واقعیت ها (تبدیل کردن مسأله حداقلی به مسأله حداکثری و برعکس) از وظایف دستگاه فرهنگی و رسانه ای سیستم های ایدئولوژیک است. چندسالی است رویکرد فرهنگ گرا/زده که در آکادمی و میان برخی روشنفکران و رسانه...

5054 - سالنامه مهاجرتی ایران 1400 - مهاجرت به کانادا, مهاجرت به عمان, مهاجرت به سوئد, مهاجرت به ترکیه, مهاجرت به اوکراین, مهاجرت به انگلستان, مهاجرت به استرالیا, مهاجرت به آمریکا, مهاجرت به آلمان, مهاجرت, سالنامه مهاجرتی سال ۹۹ ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠, سالنامه مهاجرتی ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ, دانلود سالنامه مهاجرتی ایران, آمار مهاجرت نخبگان از ایران, آمار مهاجرت در جهان, آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان, آمار مهاجرت ایرانیان, آمار مهاجرت از ایران

اقتصاد به عنوان رویه‌ای اجتماعی

پیشگفتار مترجم: در برابر درکی از اقتصاد که آن‌را همچون دانشی مستقل از زمان و مکان و وضعیت اجتماعی به حساب می‌آورد و در هر وضعیتی بر ضرورت در پیش گرفتن و تحقق سیاست‌ها و دستورالعمل‌های «علمی» اقتصاد تأکید می‌ورزد، درکی وجود دارد که آن...

khoshksali1 - سالنامه مهاجرتی ایران 1400 - مهاجرت به کانادا, مهاجرت به عمان, مهاجرت به سوئد, مهاجرت به ترکیه, مهاجرت به اوکراین, مهاجرت به انگلستان, مهاجرت به استرالیا, مهاجرت به آمریکا, مهاجرت به آلمان, مهاجرت, سالنامه مهاجرتی سال ۹۹ ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠, سالنامه مهاجرتی ایران, ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ, دانلود سالنامه مهاجرتی ایران, آمار مهاجرت نخبگان از ایران, آمار مهاجرت در جهان, آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان ایرانی, آمار مهاجرت پزشکان, آمار مهاجرت ایرانیان, آمار مهاجرت از ایران

دیو خشکسالی، قایق‌های وارونه و وضعیت ایران ما؛ آب یک موضوع اجتماعی است

پس از دو سال تجربه بارش خوب در سراسر ایران به‌ویژه در جنوب و جنوب شرق همیشه خشک، باز هم امسال قایق‌های وارونه و نیزارهای خشکیده کنار تالاب‌ها، چشمه‌های از نفس افتاده و رودخانه‌های کم‌آب خبر از بازگشت دیو خشکسالی می‌دهد. تغییر اقلیم حتی نظم...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.