سياستگذاري اجتماعي به عنوان كنشي سياسي سه هدف عمده را پيگيري مي‌كند: ١. كاهش نابرابری‌هاي اجتماعي، ٢. افزايش سطح رفاه اجتماعی و ٣.  ارتقاي مولفه‌هاي بنيادين شهروندي. اين اهداف، واجد ابعادي اخلاقي هستند؛ بدين‌معناكه از يكسو وجود شكاف جدي ميان گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعي مي‌تواند همبستگي و…
ادامه نوشته
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ گزارشی با عنوان «مسئلۀ واگذاری امور فرهنگی به مردم» از سوی گروه برنامه‌ریزی امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که اصلی‌ترین هدف آن به اختصار اینگونه بیان شده است: «مدارس غیردولتی آنچنان توسعه یابند که امکان تحصیل و تربیت طبقات مرفه در آن‌ها فراهم باشد». همچنین تأکید…
ادامه نوشته