سیاست‌گذاران نابالغ و فقر یادگیری

جوامعی که به بلوغ در سیاست‌گذاری رسیده‌اند‌ یا تلاش می‌کنند به آن دست یابند، هدف خود را کاهش هزینه‌های سیاست‌گذاری به‌منظور حل واقعی مسائل و حل مسائل واقعی می‌گذارند. سیاست‌گذاران در این جوامع نه دنبال پاک‌کردن صورت‌مسئله هستند و نه تراشیدن مسائل جدید و نه پیگیر مسائل مجازی‌. اما آنچه در نظام سیاست‌گذاری در ایران می‌بینیم، عمدتا نابالغی در…

فیلم کوتاه «مانیا»

«فاجعه بزرگ عادی شدن فاجعه است و این فقط در حوزه مسائل اجتماعی یا امثال آن رخ نمی‌دهد؛ در زندگی سیاسی هم هست.…

نگاه روز

آخرین نوشته‌ها

آپارات

مدرسه

سیاست‌گذاران نابالغ و فقر یادگیری

جوامعی که به بلوغ در سیاست‌گذاری رسیده‌اند‌ یا تلاش می‌کنند به آن دست یابند، هدف…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه

نشریه‌ دیالکتیک ۳

اسلاید مبانی تعاون