آنارشیسم الهیاتی تمهید گذر به دموکراسی رادیکال

دیر زمانی است که از دوره‌ی رنسانس و عصر روشنگری، بشر در کشاکش مدامی به سر می‌برد: کشاکش با خدای سوژه‌ای که در رأس هستی قرار گرفته و انسان در رابطه‌ی ابژه‌واری با او قرار دارد؛ ستیز با خدایی که انسان در نسبت با او جز در رابطه‌ی ارباب-برده نمی‌تواند وارد شود و اراده‌مندی و رهایی خویش را بازستاند. این ستیز آشکارا واکنشی به جهان‌نگری قرون وسطایی بود که…

نگاه روز

آخرین نوشته‌ها

نوشته‌های پربازدید

آپارات

مدرسه

ارزش چیزها (ترجمه صدایی شنیده ‌نشده از امیل دورکیم)

توضیح مترجمان امیل دورکیم در تاریخ نظریه‌های جامعه‌شناسی اغلب به عنوان متفکری…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه