نگاه

فساد ساختاری و عمومی

فساد وقتی ساختاری و عمومی می‌شود که همه ما فاسد شده باشیم. هر دو گروه راست و چپ درست می‌گویند اگر در عمل و با…

پوپولیسم عددی

چند سال پیش که به ابتکار و البته اجبار یکی از دوستان اندیشمند و ایده‌پردازم، کارگاه «معنای اجتماعی اعداد» را با…

سی مرغ برای سیمرغ

هشتصد سال پیش از این در نیشابور، روزگار کودکی بزرگمردی می گذشت که در شدت آلام و حرمان قابل قیاس با روزگار ما نیست…

مرد، مرد است و زن زن

زنانگی و مردانگی مفاهیمی سیال‌اند که مصداق‌های آنها دچار تغییرمی‌شوند. در این خصوص، عرصه‌هایی با توافق بسیار زیاد،…

مسکن اجتماعی چیست؟

روزگاری مسکن، کالایی نبود که بازار آن را عرضه و تولید کند. مسکن را خانوار، شبکه خانوادگی، همسایگی یا حتی اعضای محله…

رویداد

رسانه

فرهنگ‌نامه

مدرسه

سیاست‌گذاری اجتماعی چیست؟

سیاست‌گذاری اجتماعی به شیوه‌هایی که در سرتاسر جهان برای رفع نیازهای انسانی از قبیل تأمین اجتماعی، آموزش، کار،…

کتابخانه

آخرین نوشته‌ها