مرور در موضوع

سیاستگذاری اجتماعی

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل نهم)

فرهنگ و رسانه ها فرهنگ: از فرهنگ براي شكل دادن به فرهنگ استفاده مي كنيم:محملي است كه با خود كار مي كند. هر تعريفي از آن، خود، از لحاظ فرهنگي تعريفي جدا مي يابدو، بنابراين، در معرض مناقشه اي بي پايان قرار مي گيرداين اصطلاح دست كم براين…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل هفتم)

روانشناسی های اجتماعی ، عواطف ، تن های آدمی در این فصل به سه ساحت اساسی از نفس می پردازیم : روان ، عواطف و بدن . 1-    روانشناسی اجتماعی : زیگلر و همکارانش (2002) از مجموعه ای از متون نوروفیزیولوژی ، روانشناسی کودک ، علوم اجتماعی و سیاست…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل ششم)

در این فصل فیتز پاتریک استدلال میکند که دارونیسم ارگانیک بر دارونیسم ژنتیکی برتری دارد زیرا دارونیسم ژنتیکی بر این باور است که طبیعت انسانی ذاتاْ توارثی است و همین طبیعت سرچشمه غایی همه صور اجتماعی و فرهنگی ورفتار ها محسوب می شود .این سخن…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل پنجم)

اطلاعات و جامعه نويسنده در اين فصل مي کوشد تا نقش انقلاب در فناوري هاي ارتباطي بر سياست اجتماعي را بررسي کند. در ابتدا پاتريک با اشاره به نظريه کاستلز و لش مي کوشد تا تفاوت جامعه اطلاعاتي را با جامعه پيشا اطلاعاتي بيان کند. سپس به محروميت…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل چهارم)

سرچشمه ايمني ها :طبيعت : بلاياي طبيعي طبيعي-اجتماعي : آلودگي هوا-كمبود منابع اجتماعي : نا امني شغليدر عين حال بسياري از نا ايمني ها واقعي از زيرا بنا به نظر نژتاس وقتي خبري را به عنوان واقعي تعريف مي كنيم ، خود به خود به…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل سوم)

كارگزار ، جامعه و طبقه در این فصل سه مقوله كارگزار، جامعه و طبقه را مورد بررسی قرار مي دهيم که این سه مفهوم در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند.كارگزاری ديكن معتقد است که سياست اجتماعي توجه كافي به مساله كارگزاري نداشته زيرا گرفتار…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل دوم)

راديكاليسم هاي نو امروزه جنبش چپ مانيفستي يكسان نيست ،نوعي دال است كه جنبش هايي متنوع با درجات متفاوت يكدستي ، تعمق حول آن حلقه زده اند. دهه 1960 اوج جنبش چپ بود و چگونگي استقرار امور و كدهاي محدود كننده اخلاقي كه نشانه شاخص چپ بعد از جنگ…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل اول)

محافظه کاری در برابر سوسیال دموکراسی: از دهه ی 1940تا پایان دهه ی1960 ، در بیشتر کشورهای پیشرفته به نظر می رسید که سوسیال دموکراسی طراح آینده است . اندیشه ی بازار آزاد با بروز رکود اقتصادی و به دنبال آن جنگ جهانی دوم  مرده بود و محافظه…

گونه شناسی نظام های رفاهی در جهان

با عنایت به اهمیت مطالعات تطبیقی در زمینه بهره‌گیری از تجربیات و دستاوردهای دیگر جوامع در حوزه سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با رفاه اجتماعی، مقاله حاضر به دنبال ارائه چارچوبی برای این مطالعات از طریق شناسایی و معرفی مهم‌ترین نظام‌های رفاهی…