مرور در موضوع

عکس اجتماعی

کودک-سرباز (عکس)

برای جنگ سالاران هیچ تفاوتی میان افراد نیست: هر کس که بتواند اسلحه به دست به گیرد و در راه اهداف آن‌ها بکُشد یا کشته شود، مهره بازی آن‌هاست.این پاراگراف به خوبی می‌تواند گویای وضعیت  کودک سربازان باشد. بچه‌هایی که اغلب با اجبار فیزیکی و…