مرور در موضوع

فرهنگ

دیالکتیک

دیالکتیک در کلیه ترین معنای آن حاکی از فرآیند در هم تنیده تضاد مفهومی یا اجتماعی ، پیوند متقابل و تغییر است که در آن تکوین و نفوذ متقابل و اصطکاک تضادها به تعالی آنها به صورت شیوه تفکر و شکل زندگی…

پدرسالارى

این مفهوم که به صورت (patriarcate )نیز آمده است خانواده و حتی جامعه ای را میرساند که در آن مرد حکومت می‌کند .بدین سان، پدر سری نه تنها حکومت و برتری مرد در خانه است ،بلکه حکومت مردان درجامعه…

رادیکالیسم

این واژه ریشه لاتین دارد و معنای لفظی آن "مربوط به ریشه یا ریشه ها "است عجیب نیست که این معنا به هر چیز اصلی ،حیاتی ،بنیادی، اولیه یا سرچشمه و خاستگاه هر پدیده نیز بسط و تسری یافته باشد. این واژه…

نظم اجتماعی

نظم اجتماعی به معنای اطاعت تمامی اعضای یک جامعه از هنجارها، ارزش ها و قوانینی است که اساس قوام جامعه را تشکیل می‌دهند. به این قرار این اصطلاح را می توان به منظور مشخص کردن مجموع نهادهای اجتماعی از…

طرفدار برابرى زنان

طرفداران برابری زنان تجربه‌های شخصی زنان و مردان را از دیدگاه جنسیت نگاه می‌کنند .از درون چنین دیدگاهی ،اینکه ما چگونه در مورد خود فکر می‌کنیم (هویت جنسیت )چگونه عمل می کنیم (نقش جنسیت )و موقعیت…

تبیین

تبیین به معنای ربط دادن چیزی که باید تبیین شود به چیز دیگری است که تبیین کننده است - ولی حتی این تعریف بسیار کلی نیز نمی تواند گسترده تبیین‌های را در بر گیرد که در فعالیت‌های روزمره و در پژوهشهای علمی…

انگاره (پارادایم)

انگاره (پارادیم )یک چهارچوب اندیشه ای یا الگومندانه جهت درک و سازماندهی پدیده های طبیعی یا اجتماعی و متشکل از یک یا مجموعه ای از اندیشه ها، نظریه ها، مکتب ها و غیره است که به ما این امکان را می دهد…

بیگانگی

در نوشته‌های مارکس، بیگانگی فرایندی تاریخی است که طی آن آدمیان ابتدا از طبیعت و سپس از محصولات و آفریده های فعالیت خویش( کالاها و سرمایه، نهادهای اجتماعی و فرهنگ) جدا و دور می‌شوند و واقعیت ها به…

آنارشیسم

انکار حاکمان و سروران هسته اصلی آنارشیسم است. آنارشیست های مدرن، که به دو دسته کلی فردگرایان و سوسیالیست ها تقسیم می شوند ، با بسط اندیشه نفی سروران و حاکمان مخالف وجود دولت هستند و معتقدند که نظم…

یهودیت

نظام عقیدتی یهودیت در آغاز فقط با یک عقیده - خدای واحد- پدیدار شد و با گذشت زمان این عقیده را با افزودن احکام اخلاقی کامل کرد ، به این معنا که ابتدا فقط حکم به پرستش خدای واحد بود و سپس، از طریق وحی و…