محمدباقر تاج‌الدین

Suicide1 - خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه - محمدباقر تاج الدین, دلایل خودکشی نوجوانان, دلایل خودکشی زنان, دلایل خودکشی در ایران, دلایل خودکشی جوانان, خودکشی و جامعه شناسی, خودکشی و جامعه, خودکشی در جامعه, خودکشی جامعه شناسی, خودکشی از نظر جامعه شناسان, خودکشی, جامعه شناسی و خودکشی, جامعه شناسی خودکشی در ایران, جامعه شناسی خودکشی, تحلیل خودکشی

خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه

آمار خودکشی ها در ایران رو به افزایش است، به گونه ای که طی همین دو هفتۀ اخیر با چند فقره خودکشی دختران و پسران نوجوان و جوان در برخی شهرهای کشور روبرو بودیم که نمونه های دردناک آن عبارتند از: خودکشی هم زمان دو...

Honor Killing - خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه - محمدباقر تاج الدین, دلایل خودکشی نوجوانان, دلایل خودکشی زنان, دلایل خودکشی در ایران, دلایل خودکشی جوانان, خودکشی و جامعه شناسی, خودکشی و جامعه, خودکشی در جامعه, خودکشی جامعه شناسی, خودکشی از نظر جامعه شناسان, خودکشی, جامعه شناسی و خودکشی, جامعه شناسی خودکشی در ایران, جامعه شناسی خودکشی, تحلیل خودکشی

قتلِ این خسته به شمشیرِ تو تقدیر نبود (واکاویِ ابعاد قتلِ رومینا اشرفی)

شنیدن خبر قتل دختری به نام رومینا اشرفی توسط پدرش با داس حقیقتا شوک آور، ترسناک و عجیب است!!! کدام بی رحمی و بی مروّتی ای می تواند پدری را این چنین نسبت به کشتن فرزند خویش ترغیب کند؟ آدمی در می ماند که مگر...

social apathy - خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه - محمدباقر تاج الدین, دلایل خودکشی نوجوانان, دلایل خودکشی زنان, دلایل خودکشی در ایران, دلایل خودکشی جوانان, خودکشی و جامعه شناسی, خودکشی و جامعه, خودکشی در جامعه, خودکشی جامعه شناسی, خودکشی از نظر جامعه شناسان, خودکشی, جامعه شناسی و خودکشی, جامعه شناسی خودکشی در ایران, جامعه شناسی خودکشی, تحلیل خودکشی

بی‌تفاوتی اجتماعی

بی تفاوتی اجتماعی (Social Apathy) یکی از عناصر نامطلوب فرهنگ مدرن است که با تأکید بیش از حد بر ترجیحات شخصی و منافع فردگرایانه در زندگی شهری معاصر نمود یافته و همچون مانعی در ایجاد برقراری ارتباطات مثبت اجتماعی و نیز افزایش مشارکت شهروندان در...

v211batch11 filmful 708 religion 2 - خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه - محمدباقر تاج الدین, دلایل خودکشی نوجوانان, دلایل خودکشی زنان, دلایل خودکشی در ایران, دلایل خودکشی جوانان, خودکشی و جامعه شناسی, خودکشی و جامعه, خودکشی در جامعه, خودکشی جامعه شناسی, خودکشی از نظر جامعه شناسان, خودکشی, جامعه شناسی و خودکشی, جامعه شناسی خودکشی در ایران, جامعه شناسی خودکشی, تحلیل خودکشی

سنخ های روانی انسان ها و دینداری های متکثر آنان

مبتنی بر یافته‌های روان شناسان انسان‌ها به لحاظ روانی دارای سنخ‌های روانی متفاوت و متکثری‌هستند به گونه ای که‌هر گروه از انسان‌ها مبتنی بر ویژگی‌ها و صفات درونی خویش دارای افکار و رفتارهای خاصی‌هستند. به طور مثال برخی انسان‌ها درون گرا بوده و مبتنی بر...

medicine online getty - خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه - محمدباقر تاج الدین, دلایل خودکشی نوجوانان, دلایل خودکشی زنان, دلایل خودکشی در ایران, دلایل خودکشی جوانان, خودکشی و جامعه شناسی, خودکشی و جامعه, خودکشی در جامعه, خودکشی جامعه شناسی, خودکشی از نظر جامعه شناسان, خودکشی, جامعه شناسی و خودکشی, جامعه شناسی خودکشی در ایران, جامعه شناسی خودکشی, تحلیل خودکشی

پزشکی به مثابه آرایشگری

حرفه پزشکی در ایران وضعیت عجیب و غریبی پیدا کرده به گونه ای که می توان گفت دست کم بخشی از آنان کم و بیش چنان در دنیای آرایش و زیبایی فرو رفته اند که تو گویی دیگر پزشک نیستند و بلکه آرایشگرانی هستند که...

Iranian School - خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه - محمدباقر تاج الدین, دلایل خودکشی نوجوانان, دلایل خودکشی زنان, دلایل خودکشی در ایران, دلایل خودکشی جوانان, خودکشی و جامعه شناسی, خودکشی و جامعه, خودکشی در جامعه, خودکشی جامعه شناسی, خودکشی از نظر جامعه شناسان, خودکشی, جامعه شناسی و خودکشی, جامعه شناسی خودکشی در ایران, جامعه شناسی خودکشی, تحلیل خودکشی

گناهانِ نابخشودنیِ آموزش و پرورش

نظام آموزش و پرورش کشور مرتکب گناهان نابخشودنی ای شده است که برای بری و دور شدن از این گناهان ضمن توبه ای نصوح باید از بنیاد تغییرات اساسی در سیاستگذاری و ها و برنامه های خودش ایجاد کند تا شاید اندکی موجب التیام زخم...

moharam2 - خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه - محمدباقر تاج الدین, دلایل خودکشی نوجوانان, دلایل خودکشی زنان, دلایل خودکشی در ایران, دلایل خودکشی جوانان, خودکشی و جامعه شناسی, خودکشی و جامعه, خودکشی در جامعه, خودکشی جامعه شناسی, خودکشی از نظر جامعه شناسان, خودکشی, جامعه شناسی و خودکشی, جامعه شناسی خودکشی در ایران, جامعه شناسی خودکشی, تحلیل خودکشی

فراموش شدن پیام عاشورا در همهمه هیأت های مذهبی

از جمله پیام های مهم، درس آموز و تاریخی مکتب عاشورای امام حسین(ع) که در تمامی دوران های تاریخی معنا دار و عبرت آموز و بلکه مورد نیاز است همانا پیام مبارزه با بی عدالتی و نابرابری در جامعه است. افسوس و هزار افسوس که...

study - خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه - محمدباقر تاج الدین, دلایل خودکشی نوجوانان, دلایل خودکشی زنان, دلایل خودکشی در ایران, دلایل خودکشی جوانان, خودکشی و جامعه شناسی, خودکشی و جامعه, خودکشی در جامعه, خودکشی جامعه شناسی, خودکشی از نظر جامعه شناسان, خودکشی, جامعه شناسی و خودکشی, جامعه شناسی خودکشی در ایران, جامعه شناسی خودکشی, تحلیل خودکشی

سخنی در معنای مطالعه

در بیشتر مواقع که به دانشجویان یا کسان دیگر توصیه می شود مطالعه کنید می پندارند که منظور فقط خواندن کتاب است و این البته تصوری اشتباه است. مطالعه را فقط در خواندن کتاب خلاصه کردن از آن جا ناشی می شود که موضوع و...

Social Problem - خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه - محمدباقر تاج الدین, دلایل خودکشی نوجوانان, دلایل خودکشی زنان, دلایل خودکشی در ایران, دلایل خودکشی جوانان, خودکشی و جامعه شناسی, خودکشی و جامعه, خودکشی در جامعه, خودکشی جامعه شناسی, خودکشی از نظر جامعه شناسان, خودکشی, جامعه شناسی و خودکشی, جامعه شناسی خودکشی در ایران, جامعه شناسی خودکشی, تحلیل خودکشی

مسأله ها و مسأله نُماها

در هر جامعه ای برخی مسائل و مشکلات واقعی، عینی و بیرونی وجود دارند که بیشتر مردم درباره آن ها سخن می گویند و اظهار ناراحتی و درد و رنج می کنند. این درد و رنج ها همگی ناشی از کنش ها و واکنش های...

Teacher - خودکشی؛ به مثابه شورش علیه جامعه - محمدباقر تاج الدین, دلایل خودکشی نوجوانان, دلایل خودکشی زنان, دلایل خودکشی در ایران, دلایل خودکشی جوانان, خودکشی و جامعه شناسی, خودکشی و جامعه, خودکشی در جامعه, خودکشی جامعه شناسی, خودکشی از نظر جامعه شناسان, خودکشی, جامعه شناسی و خودکشی, جامعه شناسی خودکشی در ایران, جامعه شناسی خودکشی, تحلیل خودکشی

دانشگاهیِ مردم مدار در برابرِ دانشگاهیِ شومن

باید بین این دو عنوان دانشگاهی مردم مدار و دانشگاهی شومن تفکیک قائل شد و اولی را بر دومی ترجیح داد و مراقبت کرد که هرگز در دام دومی نیافتیم . لذا درباره این دو موضوع توضیحاتی را به شرح زیر می‌آورم. تا چه آید...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.