مرور در موضوع

ویژه

تولید یک نسل دانشجوی بدهکار

همه‌جا نزاعی سیاسی بر سر آموزش ‌عالی در جریان است. در سراسر جهان، دانشجویان در مبارزه علیه پولی و خصوصی‌سازی آموزش‌ عالی با برخوردهای گاه قهری روبه‌رو می‌شوند. دستیابی به آموزش ‌عالی رایگان از اهداف مهم جوامع است؛ چراکه آموزش یک حق انسانی…