نرگس سوری

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

Subaltern George Grosz scaled - مسئله سلطه فرودستان و ضرورت یک بازاندیشی - مطالعات فرودستی, مطالعات فرودستان, فرودستی چیست, فرودستی, فرودستان فرادستان, فرودستان جامعه, فرودستان, فرودست یعنی چه, فرودست اسپیواک, فرودست, فردوست کیست, فرادستی یعنی چه, فرادست, سلطه, روشنفکری در جامعه‌ی ایران, درآمدی بر مطالعات فرودستان, امپریالیسم, اسپیواک فرودست, اسپیواک, اپیستمه, آنتونیو گرامشی

مسئله سلطه فرودستان و ضرورت یک بازاندیشی

به یک معنا فرودستی در مطالعات فرودستان به وضعیت مغلوبی در برابر غالب‌بودگی اشاره دارد چنانچه گوها در تعریف فرودستان در برابر نخبگان از مفهوم subordination در برابر dominant استفاده می‌کند که متضمن مفهوم دوگانه‌ی فرمانبردار و فرمانروا است. به یک معنا فرودستی به وضعیت...

AntonioGramsci1 - مسئله سلطه فرودستان و ضرورت یک بازاندیشی - مطالعات فرودستی, مطالعات فرودستان, فرودستی چیست, فرودستی, فرودستان فرادستان, فرودستان جامعه, فرودستان, فرودست یعنی چه, فرودست اسپیواک, فرودست, فردوست کیست, فرادستی یعنی چه, فرادست, سلطه, روشنفکری در جامعه‌ی ایران, درآمدی بر مطالعات فرودستان, امپریالیسم, اسپیواک فرودست, اسپیواک, اپیستمه, آنتونیو گرامشی

راهی به رهایی

آنتونیو گرامشی از مارکسیست‌های هگلی توجه عمده‌ای به جنبش‌های فرودستان داشته است. همین امر او را به یکی از ارجاعات مهم مطالعات فرودستان که در دهه 80 میلادی شکل گرفت، بدل کرده است. گرامشی مواجهه‌ای کاملاً انضمامی با مسئله‌ی جنبش فرودستان دارد و آنچه در...

Caravaggio   Sacrificio di Isacco   Google Art Project scaled - مسئله سلطه فرودستان و ضرورت یک بازاندیشی - مطالعات فرودستی, مطالعات فرودستان, فرودستی چیست, فرودستی, فرودستان فرادستان, فرودستان جامعه, فرودستان, فرودست یعنی چه, فرودست اسپیواک, فرودست, فردوست کیست, فرادستی یعنی چه, فرادست, سلطه, روشنفکری در جامعه‌ی ایران, درآمدی بر مطالعات فرودستان, امپریالیسم, اسپیواک فرودست, اسپیواک, اپیستمه, آنتونیو گرامشی

نقد خوانش کیرکگارد از تجربه دینی قربانی کردن اسحاق

نوشتار حاضر سعی دارد در خوانش رایج از تجربه‌ی دینی قربانی کردن اسحاق به واسطه‌ی ابراهیم بازاندیشی کند؛ بازاندیشی که بیش از هر چیز معنای دینی چنین عملی و پیامدهایی را که برای ساحت انسانی و الوهی به دنبال می‌آورد، مورد توجه قرار می‌دهد. سورن...

Theological anarchism - مسئله سلطه فرودستان و ضرورت یک بازاندیشی - مطالعات فرودستی, مطالعات فرودستان, فرودستی چیست, فرودستی, فرودستان فرادستان, فرودستان جامعه, فرودستان, فرودست یعنی چه, فرودست اسپیواک, فرودست, فردوست کیست, فرادستی یعنی چه, فرادست, سلطه, روشنفکری در جامعه‌ی ایران, درآمدی بر مطالعات فرودستان, امپریالیسم, اسپیواک فرودست, اسپیواک, اپیستمه, آنتونیو گرامشی

آنارشیسم الهیاتی تمهید گذر به دموکراسی رادیکال

دیر زمانی است که از دوره‌ی رنسانس و عصر روشنگری، بشر در کشاکش مدامی به سر می‌برد: کشاکش با خدای سوژه‌ای که در رأس هستی قرار گرفته و انسان در رابطه‌ی ابژه‌واری با او قرار دارد؛ ستیز با خدایی که انسان در نسبت با او...

Mashroote1 - مسئله سلطه فرودستان و ضرورت یک بازاندیشی - مطالعات فرودستی, مطالعات فرودستان, فرودستی چیست, فرودستی, فرودستان فرادستان, فرودستان جامعه, فرودستان, فرودست یعنی چه, فرودست اسپیواک, فرودست, فردوست کیست, فرادستی یعنی چه, فرادست, سلطه, روشنفکری در جامعه‌ی ایران, درآمدی بر مطالعات فرودستان, امپریالیسم, اسپیواک فرودست, اسپیواک, اپیستمه, آنتونیو گرامشی

پارادوکس مشروطیت ایران

مسئله‌ی تعارض سیاست مدرن با مذهب، دال مرکزی رسالات روشنفکران دوره‌ی مشروطه را تشکیل می‌دهد. یکی از مهمترین موانعی که نظام مشروطه در جامعه‌ی ایران با آن رو به رو شد، ساختار دینی کهنی بود که دگردیسی‌های نوین را برنمی‌تابید. این ساختار دینی که مبتنی...

Pahlavi - مسئله سلطه فرودستان و ضرورت یک بازاندیشی - مطالعات فرودستی, مطالعات فرودستان, فرودستی چیست, فرودستی, فرودستان فرادستان, فرودستان جامعه, فرودستان, فرودست یعنی چه, فرودست اسپیواک, فرودست, فردوست کیست, فرادستی یعنی چه, فرادست, سلطه, روشنفکری در جامعه‌ی ایران, درآمدی بر مطالعات فرودستان, امپریالیسم, اسپیواک فرودست, اسپیواک, اپیستمه, آنتونیو گرامشی

یغمای جامعه مدنی در سایه دولت پدرسالار: تأملی در فرایند مدرنیزاسیون ایران در دوره‌ی معاصر

سودای مدرنیسم و یغمای جامعه‌ی مدنی در پهلوی اول یکی از مناقشات مهمی که در بحث توسعه مطرح می‌شود، مسئله‌ی مشارکت جامعه‌ی مدنی با میانجی‌گری نهادهای واسط در فرایند دگردیسی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. زیرا تنها در این صورت می‌توان از پدیدآیی اشکالی از...

Shariati - مسئله سلطه فرودستان و ضرورت یک بازاندیشی - مطالعات فرودستی, مطالعات فرودستان, فرودستی چیست, فرودستی, فرودستان فرادستان, فرودستان جامعه, فرودستان, فرودست یعنی چه, فرودست اسپیواک, فرودست, فردوست کیست, فرادستی یعنی چه, فرادست, سلطه, روشنفکری در جامعه‌ی ایران, درآمدی بر مطالعات فرودستان, امپریالیسم, اسپیواک فرودست, اسپیواک, اپیستمه, آنتونیو گرامشی

آیا روشنفکر شریعتی شاه-فیلسوف افلاطونی است؟

یک یک چهره‌ی روشنفکر که علی شریعتی مکرراً آن را در آثار خود تکرار می‌کند، چهره «پیامبر-روشنفکر» است. این چهره را پیش از هر چیز می‌بایست در بینش خاص او از تاریخ تشیع جستجو کرد. او ادوار تاریخی تشیع را به سه دوره اصلی تقسیم...

Jacob Wrestled With The God - مسئله سلطه فرودستان و ضرورت یک بازاندیشی - مطالعات فرودستی, مطالعات فرودستان, فرودستی چیست, فرودستی, فرودستان فرادستان, فرودستان جامعه, فرودستان, فرودست یعنی چه, فرودست اسپیواک, فرودست, فردوست کیست, فرادستی یعنی چه, فرادست, سلطه, روشنفکری در جامعه‌ی ایران, درآمدی بر مطالعات فرودستان, امپریالیسم, اسپیواک فرودست, اسپیواک, اپیستمه, آنتونیو گرامشی

چشمانِ بسته‌ی عصیانِ متافیزیکی-تاریخی بر عصیانِ الهیاتی

ماکس وبر در بحث از "افسون‌زدایی" که در وهله‌ی  اول چنین به نظر می‌رسد که یک ویژگی بارز دنیای عقلانی شده‌ی مدرن است، بر این مسئله اساسی تأکید می‌کند که روند عظیم افسون‌زدایی از جهان در تاریخ مذاهب با پیامبرانِ عبرانی آغاز شد؛ چراکه این...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.