طبقه

Class

0

اصطلاح طبقه به معنای اجتماعی بر گروه‌های بزرگی دلالت می‌کند که در میان آنها توزیع نابرابر کالاهای اقتصادی و/ یا تقسیم نابرابر امتیازات سیاسی و/ یا تفاوت تبعیض آمیز ارزش‌های فرهنگی به ترتیب ناشی از استثمار اقتصادی، ستم سیاسی و سلطه فرهنگی است؛ همه این موارد به صورت بالقوه ممکن است که کشمکش اجتماعی بر سر کنترل منابع کمیاب منجر شود. در سنت تفکر اجتماعی، طبقه اجتماعی مفهومی کلی است که در مطالعه تحرک نظام جامعه بر اساس جنبه‌های رابطه ای ساختار اجتماعی، و جنبه های توزیعی آن ، به کار گرفته می شود.

در این معنا ، طبقه ها نه فقط انبوهه هایی از افراد بلکه گروه های اجتماعی واقعی دیده می‌شوند که تاریخ مختص به خود و نیز جایگاهی مشخص در سازمان جامعه دارند. با این حال ، این تصور که طبقه های اجتماعی را می‌توان معادل حاصل جمع افرادی دانست که بر اساس سطوح مشابه تحصیل، درآمد یا سایر ویژگی‌های نابرابری اجتماعی مشخص می شوند، هنوز هم رواج دارد
و موجب خلط معنای این مفهوم با مفهوم قشربندی اجتماعی می شود. از همین رو، معنا هایی که به اصطلاح طبقه اجتماعی داده می‌شود متفاوت اند و به انواع مختلف ساخت یابی جامعه اشاره دارند . در جامعه شناسی نظری و تاریخی انواع گوناگون ساخت یابی را می‌توان در بحث های مربوط به طبقه های اقتصادی، طبقه های سیاسی و طبقه های فرهنگی سراغ گرفت.

در مورد طبقه بیشتر بخوانید؛

طبقه از نگاه وبر

طبقه از نگاه پولانزاس

طبقه‌خوانی در دانشگاه ایرانی

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد