مرور در برچسب

culture

فرهنگ

به نظر می رسد که انسان ها با هدف توجه به فرهنگ برنامه‌ریزی شده‌اند. تنوع به این دلیل ممکن است که یادگیری بشر از طریق ابزارهای…