مرور در برچسب

فلسفه

درد بی‌فلسفگی

ما چون همیشه گمان می‌کردیم که فلسفه داریم و فلسفۀ ما هم «اشراقی» و «متعالی» است، فلسفه‌ورزی جدید را نیاموختیم و به آن روی خوش نشان…

فضایل اخلاقی نظری

۱- سعه صدر، یعنی آمادگی برای شنیدن هر سخن و رای و عقیده‌ای. یعنی اینکه انسان ذهن خود را باز نگه دارد و این وقتی حاصل می‌شود که…

ﺩﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﻨﺶ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻞ پیر بوردیو (مقاله)

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮ  ، ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ پیر بوردیو ﺩﺭ  ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤـﺎعیﺍﺳـﺖ  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺍﺑﺘﺪﺍ، فلسفه ﺭﺍﺑﻄﻪ‌ﺍﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻠﺴﻔﻪ…