دولت و سیاست آموزش در ایران

دکتر علی ساعی | دکتر معصومه قاراخانی | دکتر فرشاد مؤمنی

REUTERS/Gabriela Baczynska TPX IMAGES OF THE DAY - RTX2QSS1
0

بررسی سیاست‌های آموزشی در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸

این مقاله به مطالعه سیاست آموزش در ایران می‌پردازد. سیاست آموزش به عنوان بُعدی از سیاست اجتماعی می‌تواند تحت تأثیر جهت‌گیری‌ها و رویکردهای دولت‌ها قرارگیرد. اما درباره ‌این ‌که در ایران دولت‌های گوناگون چه جهت‌گیری نسبت به سیاست آموزش داشته‌اند دریافت دقیقی وجود ندارد. در پی همین مسئله، پرسش پژوهش این است که تاثیر رویکرد دولت‌ها بر سیاست آموزش در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست آموزش در دو بعد درون‌داد قانونی و هزینه اجتماعی در طول سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸ ش. و با استفاده از داده‌های کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، سیاست آموزش در دو بعد درون‌داد قانونی و هزینه اجتماعی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت‌ها نبوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات اندک در برخی درون‌دادهای قانونی، سیاست‌های دولت‌های یاد شده در حوزه آموزش استمرار یافته و تکرار شده‌اند. همچنین طی سال‌های مورد بررسی، اگرچه هزینه اجتماعی در بعد آموزش نوسان اندکی داشته است اما به نظر می‌رسد این نوسان تحت تاثیر تغییر رویکرد دولت‌ها نبوده ‌است

نویسندگان: علی ساعی | معصومه قاراخانی | فرشاد مؤمنی

مطالعه آنلاین و دانلود PDF:

 

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد