۵۱ رهنمود اکچوئری

عاطفه آقايي

0

کتاب «رهنمودهای اکچوئریال طرح‌های تامین‌اجتماعی» به طور مشترک توسط اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی و سازمان بین‌المللی کار تهیه شده است. این کتاب، راهنمایی برای اکچوئری‌ها و متخصصان تامین‌اجتماعی است که وظیفه امور اکچوئری طرح‌های تامین‌اجتماعی را بر عهده دارند و همچنین ذی‌نفعانی که کارهای اکچوئری را نظارت می‌کنند. این کتاب با هدف بهبود عملکرد اکچوئری‌ها تهیه شده است. نویسنده بعد از ارائه مجموعه رهنمودهای ISSA-ILO و استانداردهای حرفه‌ای موجود و آتی امور اکچوئریال و اکچوئر را تعریف می‌کند.

اکچوئر و یا مشاوران اکچوئری به طور مستقیم توسط موسسه تامین‌اجتماعی استخدام می‌شوند و گزارش‌های مشاوره و یا سایر داده‌ها را بر اساس قرارداد به نهاد تامین‌اجتماعی ارائه می‌کنند و دارای صلاحیت در سطح ملی یا بین‌المللی هستند. عنوان اول قسمت بعدی ارزشگذاری طرح‌های تامین‌اجتماعی است که با هدف ارزیابی پایداری انجام می‌گیرد و دارای ۵۱ رهنمود (رهنمودها شامل اصول و مکانیزم می‌شوند) به قرار زیر است:

۱: نیاز به انجام ارزشگذاری‌های اکچوئری: موسسه تامین‌اجتماعی باید اطمینان حاصل کند که ارزشگذاری اکچوئریال برای ارزیابی و کنترل مالی برنامه‌های تامین‌اجتماعی، به طور منظم انجام می‌‎گیرد و در شروع اجرای یک برنامه جدید یا زمانی که برنامه‌های موجود با تغییرات اساسی مواجه است، اجرا شوند.

۲: موسسه تامین‌اجتماعی برای انجام اکچوئری از دسترسی به داده‌های کافی و قابل اعتماد اطمینان حاصل کند و از تطابق آنها با مقررات محرمانگی داده‌ها و استانداردهای ملی آگاه باشد.

۳: مفروضات: مفروضات مورد استفاده برای ارزشگذاری طرح تامین‌اجتماعی، دارای کفایت لازم برای ارزشگذاری طرح مطابق اهداف مالی آن و سازگاری با شرایط کلی اجتماعی – اقتصادی کشور است.

۴: روش‌شناسی ارزشگذاری: روش‌شناسی ارزشگذاری با روش تامین مالی طرح تامین‌اجتماعی سازگار است و ارزیابی‌های اکچوئریال را بررسی به اقدامات و شاخص‌های پایداری قادر می‎سازد. اکچوئر نظر مشورتی در خصوص مناسب بودن روش‌شناسی ارائه می‌دهد.

۵: مدل پیش‌بینی: مدل پیش‌بینی بر مبنای اصول اکچوئری ساخته می‌شود. این مدل توانایی ارزیابی مقررات طرح‌های تامین‌اجتماعی، پیش‌بینی جریانات نقدی آن در دوره‌های مرتبط پیش‌بینی شده و سنجش پایداری و کفایت شاخص‌ها اگر مناسب باشد را دارد.

۶: تعیین ارزش دارایی‌های طرح تامین‌اجتماعی: اساس انتخاب‌ شده برای تعیین ارزش دارایی‌های طرح تامین‌اجتماعی با شاخص‌های پایداری طرح سازگار است.

۷: سازگاری: ارزشگذاری طرح تامین‌اجتماعی شمل سازگاری ارزش سنجه‌های پایداری، شاخص‌های مالی و سایر نتایج میان ارزشگذاری تبعی و جاری است.

۸: عدم قطعیت نتایج: ارزشگذاری نظام تامین‌اجتماعی شامل تجزیه و تحلیل عدم قطعیت‌های آتی و اثرات آن بر طرح است. اکچوئر ریسک‌های ناشی از عدم قطعیت آتی را تعیین و در صورت امکان به صورت کمی بیان می‌کند.

۹: گزارش‌دهی: در تهیه گزارش ارزشگذاری اکچوئریال طرح تامین‌اجتماعی، اکچوئر باید الزامات قانونی، راهنما و استانداردهای حرفه‌ای مرتبط و همچنین مخاطبان ویژه را مورد توجه قرار دهد.

۱۰: کنترل عملیاتی: اگر موسسه‌ تامین‌اجتماعی واحد داخلی اکچوئری داشته باشد، حسابرسی منظم از عملکرد آن بایستی صورت گیرد و چنانچه متخصصان اکچوئری خارجی استخدام شوند، گروه‌های ذی‌نفع در خصوص راه‌های کنترل موسسه تامین‌اجتماعی در خصوص مناسب بودن فرایندهای ایشان توافق کنند.

۱۱: بازنگری کارشناس مستقل: موسسه تامین‌اجتماعی بازنگری اقدامات انجام یافته توسط کارشناس مستقل در خصوص ارزشگذاری طرح تامین‌اجتماعی را به طور منظم بازنگری می‌کند. اکچوئر مسئول ارزشگذاری با کارشناسان مستقل مسئول بازنگری به طور کامل همکاری می‌کند.

۱۲: پیگیری توصیه‌های حسابرسی عملیاتی و داوری کارشناس مستقل: موسسه تامین‌اجتماعی توصیه‌های حسابرسی عملیاتی و داوری کارشناسان مستقل را مورد توجه قرار می‌دهد و از اجزای آنها در فواصل زمانی اطمینان حاصل می‌نماید.

عنوان دوم مدیریت عملیاتی سیستم‌های تامین است که اکچوئر در رابطه با مسائل مرتبط با مدیریت روزمره و عملکرد طرح تامین‌اجتماعی، نقشی اساسی ایفا می‎کند. رهنمودهای مرتبط با این بحث شامل موارد زیر است:

۱۳: تعیین مزایای متعلقه: موسسه تامین‌اجتماعی ملزم به محاسبه مزایای متعلقه به افراد مطابق با ضوابط قوانین و مقررات حاکم بر طرح است.

۱۴: تعیین متغیرهای اکچوئری: متغیرهای اکچوئری می‌بایست در تطابق با اصول پذیرفته شده اکچوئری تعیین گردند.

۱۵: تعیین نرخ بازگشت جهت استفاده در حساب‌های صندوق احتیاط و پیامدهای مالی احتمالی آن: در تعیین بازگشت معتبر در حساب‌های صندوق احتیاط مزایابگیران، اکچوئر می‌بایست به موضوع تاثیر تصمیمات بر پایداری طرح و در عین حال کفایت مزایا توجه کند.

۱۶: تعیین نرخ بازگشت سرمایه معتبر در خصوص حساب‌های ملی و پیامدهای مالی ناشی از آن: نرخ بازگشت معتبر در خصوص حساب‌های ملی می‌بایست در تطابق با قوانین و مقررات طرح تعیین و تنظیم گردد.

۱۷: نظارت بر حساب‌های انفرادی سرمایه‌گذاری شده: موسسات تامین‌اجتماعی نقش مهم در مدیریت، نظارت و طرح‌های مبتنی بر حق بیمه معین بر عهده دارند.

۱۸: تعیین نرخ تبدیل مبلغ یکجا به درآمد: اکچوئر در صورتی که مسئولیت او دانسته شود، از روش و مفروضات مناسبی جهت تعیین متغیرهای تبدیل مقادیر یکجا به درآمد استفاده می‌کند.

۱۹: مکانیزم‌های ترمیم خودکار: موسسه تامین‌اجتماعی مکانیزم‌های خودکار ترمیم را طبق قوانین و مقررات اجرایی طرح نحوه اجرایی این مکانیزم و تاثیر آنها بر کفایت مزایا یا پایداری مالی طرح را مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار می‌دهد.

عنوان بعدی مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری با رهنمودهای زیر است:

۲۰: مدیریت سرمایه‌گذاری: الزامات ورودی اکچوئریال و نقش اکچوئر بایستی به طور شفاف در چارچوب مدیریت سرمایه‌گذاری مطرح گردد.

۲۱: لحاظ تعهدات در فرایند سرمایه‌گذاری

۲۲: فرایندهای مدیریت سرمایه‌گذاری: موسسه تامین‌اجتماعی اکچوئرها را در حوزه‌های مختلف فرایند سرمایه‌گذاری مشارکت می‌دهد.

۲۳: ورود به ارزیابی دارایی‌ها و محسبات مربوط به مزایا: موسسه تامین‌اجتماعی اکچوئرها را در فرایندهایی که ارزش مناسب دارایی‌ها را تعیین می‌کند مشارکت می‌دهد.

۲۴: گزارش‌دهی سرمایه‌گذاری: اکچوئر برای حصول اطمینان از افشای دقیق و مناسب اطلاعات می‌بایست وارد فرایند گزارش‌دهی سرمایه‌گذاری و فرایند تصمیم‌سازی در خصوص میزان افشای اطلاعات شود.

گزارش‌دهی، تعامل و افشا، عنوان بعدی است که دارای رهنمودهای زیر است:

۲۵: تعامل بین اعضای هیات‌مدیریه، مدیریت و اکچوئر: تبادل اطلاعات بین این سه موجب بهبود مدیریت شده و هیچ اثر منفی در استقلال اکچوئر ندارد.

۲۶: ملاحظات فرایند گزارش‌دهی

۲۷: مسئولیت موسسه تامین‌اجتماعی در خصوص گزارش‌دهی اکچوئریال و تعامل با تغییرات مزایای طرح: موسسه تامین‌اجتماعی به طور منظم، اطلاعات جامع را در خصوص وضعیت اکچوئریال طرح تامین‌اجتماعی جهت ذی‌نفعان ارائه می‌دهد.

۲۸: تعامل فنی و غیرفنی اطلاعات اکچوئری

عنوان بعدی مدیریت و تجزیه ‌و تحلیل مخاطرات است که با رهنمودهای زیر مشخص می‌شود:

۲۹: چارچوب مدیریت مخاطره: کارکرد مخاطره به همراه سایر توابع مدیریت موثر مخاطره را تضمین می‌کند

۳۰: شناسایی و تعیین مخاطره

۳۱: اندازه‌گیری مخاطره

۳۲: کاهش مخاطره

۳۳: ورودی اکچوئریال در مدیریت مخاطره‌های طرح

۳۴: داده‌های اکچوئریالی در مدیریت مخاطرات عملیاتی پیش ‌روی موسسه تامین‌اجتماعی

موضوعات قانونی، استانداردها و راهنمای حرفه‌ای عنوان مهم دیگر کتاب است که شامل موارد زیر است:

۳۵: مطابقت با الزامات قانونی: اکچوئر و موسسه تامین‌اجتماعی می‌بایست با الزمات قانونی مصوب دولتی و مراجع نظارتی و مقاوله‌های سازمان بین‌المللی در تطابق باشد.

۳۶: تطابق با استانداردهای اکچوئری: اکچوئر استانداردهای اکچوئریال مرتبطی را دنبال می‌کند که در کشور محل اشتغال و یا مقرر شده توسط سایر موسسات اکچوئری که او عضو آن است، قابل اجرا باشد.

۳۷: انطباق با استانداردهای حسابداری

۳۸: تطابق با الزامات گزارش‌های آماری ملی و بین‌المللی

۳۹: سایر استانداردهای حرفه‌ها و راهنماها

در قسمت بعدی موضوعات مرتبط با سیاست و استراتژی با رهنمودهای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۴۰: طراحی یک طرح تامین‌اجتماعی جدید رهنمود

۴۱: ارزشگذاری و هزینه‌یابی نظام جدید تامین‌اجتماعی

۴۲: ملاحظات تامین مالی و اندوخته‌گذاری؛ اکچوئر همزمان با تهیه گزارش ارزشگذاری اکچوئریال طرح تامین‌اجتماعی، به سیاست تامین مالی نیز توجه می‌کند.

۴۳: ملاحظات پایداری

۴۴: کفایت مزایا

۴۵: پوشش: وضعیت پوشش قانونی و موثر فعلی تحت‌الشعاع قوانین جاری و مدیریت طرح و همچنین روند جهانی و تغییرات جمعیتی که ناشی از تغییرات در پوشش قانونی و موثر است، قرار دارد.

۴۶: پیامدهای تغییرات و اصلاحات بر مزایا و تامین مالی: زمانی که تغییرات پارامتریک و ساختاری طرح تامین‌اجتماعی مدنظر است، مشارکت اکچوئر مورد نیاز است.

عنوان آخر کتاب به تخصص اکچوئری، نیروی انسانی و آموزش در موسسه تامین‌اجتماعی پرداخته است:

۴۷: استقلال اکچوئری

۴۸: انتخاب بین استفاده از تخصص اکچوئریال داخلی و خارجی

۴۹: شرایط احراز: یک اکچوئر واجد شرایط عضوی از یک انجمن حرفه‌ای ملی یا بین‌المللی است یا در حال دستیابی به الزامات لازم برای عضویت است که استانداردهای حرفه‌ای اجرایی، قوانین هدایت حرفه‌ای کار و الزامات توسعه حرفه‌ای را دنبال می‌کند.

۵۰: نیروی انسانی و زیرساخت

۵۱: توسعه و حفظ تخصص حرفه‌ای

کتاب در فصل آخر موارد مربوط به استاندارد بین‌المللی اکچوئری را توضیح می‌دهد. بدین صورت که استاندارد بین‌المللی اکچوئری را مدلی تعریف می‌کند که برای استفاده نهادهای تعیین استاندارد انجمن بین‌المللی اکجوئری به کار می‌رود و دو هدف ارتقای انجام محاسبات اکچوئری منطبق با استاندارد برای برنامه‌های تامین‌اجتماعی در سراسر جهان و کم کردن دامنه تغییرات محاسبات تایید شده مطابق با استاندارد بین‌المللی اکچوئری شماره یک را انجام می‌دهد که اکچوئر با توجه به تمام ابعاد و خصوصیات برنامه تامین‌اجتماعی و قانون، داده‌ها، مفروضات، انطباق با روش تامین مالی، بررسی خبره مستقل و مفروضات و روش‌شناسی الزام‌آور قانون کار خود را انجام می‌دهد و گزارشی با عنوان تجزیه‌ و تحلیل مالی و با در نظر گرفتن قالب سه معیار مختلف و لحاظ کردن برخی اطلاعات ضروری ارائه می‌دهد.

رهنمودهای اکچوئریال طرح‌های تامین‌اجتماعی
تهیه شده: اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۴۴ صفحه
ترجمه: گروه مترجمان
نشر: ماه

GhalamroRefah40 - 51 رهنمود اکچوئری - مکانیزم‌های خودکار ترمیم, مشاور, سرمایه‌گذاری, تامین مالی, تامین اجتماعی, پیامدهای مالی, اکچوئری, اکچوئر, actuary

 

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد