مرور در برچسب

JUDAISM

یهودیت

نظام عقیدتی یهودیت در آغاز فقط با یک عقیده - خدای واحد- پدیدار شد و با گذشت زمان این عقیده را با افزودن احکام اخلاقی کامل کرد ، به…