چرا مارکس هنوز برای ما اهمیت دارد؟ (استثمار)

ثروتمندان چگونه ثروتمند می‌شوند؟
«استثمار»: اپیزود چهارم از مجموعه فیلم های کوتاه پاول ماسون به مناسبت دویست سالگی مارکس