تئوری ساخت یابی آنتونی گیدنز: پیامدهای تئوریک و روش شناختی و کاربرد عملی آن در جامعه شناسی

دکتر بهرنگ صدیقی

تئوری ساخت یابی گیدنز از مهم ترین تئوری های تلفیقی در جامعه شناسی است. گیدنز در این تئوری با تلفیق دو سطح خرد و کلان در تئوری پردازی تلاش کرده تا بینش تئوریک جامع تری را برای توصیف و تحلیل ساختارهای اجتماعی و نیز کردارهای عاملان اجتماعی در دوران مدرن به دست دهد. در این مقاله ضمن تشریح ابعاد این تئوری تلفیقی و بررسی پیامدها و مقتضیات تئوریک و روش شناختی آن برای جامعه شناسی، مدلی شماتیک از این تئوری به دست می دهیم. در نهایت نیز، با کمک بینش تئوریک و روش شناختی حاصل از این تئوری می کوشیم گام های اولیه برای به کارگیری آن در پژوهش های اجتماعی را با مثال هایی عملی برداریم.

کلید واژه: تئوری ساخت یابی، گیدنز، جامعه شناسی خرد، جامعه شناسی کلان، ساختار، عاملیت، کردار اجتماعی، آگاهی استدلالی، آگاهی عملی، ناخودآگاهی، کنش

 

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد