شکل‌بندی سیاسی جمعیت‌ها در دوره مدرن در مجموعه نهادی دولت-ملت‌ها (از جمله کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه، ایران و حدود دویست کشور دیگر) شکل می‌گیرد. گفته می‌شود در دویست سال گذشته تکوین و محصول فرایند دولت-ملت‌ها یکسان نبوده است و همه این کشورها با چالش ملی-قومی روبرو بوده و هستند. به واقع فرایند تکوین…
ادامه نوشته