اگر در دهه های 30 ،40، 50 ما در دل دانشگاه با تیپ دانشجوی "مبارز-اندیشمند" مواجه می شدیم ،آرام آرام با رشد نظام سرمایه‌داری و" کالایی شدن دانش " میدان دانشگاه تبدیل یک دانشجوی کالایی شده و درگیر مناسبات زندگی روزمره به معنای دقیقا غیر سیاسی آن تبدیل شده است.
ادامه نوشته
بی‌شک مهم‌ترین نهاد اجتماعی خانواده است. خانواده کانون تأمین عاطفی-روانی، مهم‌ترین حصار ایمنی‌بخش و مشروع‌‌بخش‌ترین مکان تولیدمثل است. اما زمانی می‌رسد که این نهاد به دلایلی نمی‌تواند کارکردهای فوق را بازتولید کند و در ساخت یابی با شکست روبرو می‌شود. چرا؟ پاسخ به این پرسش با رهیافت‌های نظری متفاوتی…
ادامه نوشته