شاید بهتر می بود من در این باب سکوت می کردم -چون دکتر فاضلی همیشه در خلوت مرا تمجید کرده است- ولی چون بحث در عرصه عمومی آمده است، سکوت جایز نیست. ببینید واقعیت این است که این دوستان خود در ایجاد این "گنداب" دست دارند و حلقه های فساد را تقویت می کنند و سپس "ژست اپوزیسیون" می گیرند. اگر دانشگاه صرف…
ادامه نوشته
برخی اوقات در حوزه سیاست اتفاقاتی روی می دهد که اگر آنها را در بستر تاریخی خویش ننشانیم، آنگاه امکان فهم صحیح رویدادها را از دست خواهیم داد. یکی از آن اتفاقات سیاسی که دارای عقبه تاریخی است رویکرد وزارت آموزش و پرورش در دوران جمهوری اسلامی نسبت به "مسئله آموزش زبان فارسی" در استان آذربایجان است که…
ادامه نوشته