مرور در برچسب

جامعه ایران

امید به ناامیدى

چنین است رسم سرای درشت گهی پشت به زین ، گهی زین به پشت امید و زندگی به خوبی در این بیت از فردوسی به تصویر کشیده شده است. جریان…

در چمبرۀ دورهای باطل!

گیر افتاده‌ایم در دورهای باطل. وارد «برهۀ حساس کنونی» می‌شویم و تصور می‌کنیم اگر کمی دندان سر جگر بگذاریم از این برهۀ حساس عبور…

جامعه بیکاران

اگر امروز پای درددل خانواده‌های ایرانی بنشینیم، «بیکاری» فصل مشترک آلام آنهاست. یکی برای فرزندش که تازه تحصیل در دانشگاه را تمام…