«باید با تانک‌ها از روی دوچرخه‌ها گذشت!»

وقتی بزرگ‌ترین حکومت سوسیالیست جهان، شوروی، از هم فروپاشید، بسیاری تصور می‌کردند حزب کمونیست چین نیز به آخر خط رسیده است، اما این تصور اشتباه بود. در این نوشتار به یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی چین در چند دهۀ اخیر می‌پردازیم: «جنبشِ میدان…

در چمبرۀ دورهای باطل!

گیر افتاده‌ایم در دورهای باطل. وارد «برهۀ حساس کنونی» می‌شویم و تصور می‌کنیم اگر کمی دندان سر جگر بگذاریم از این برهۀ حساس عبور می‌کنیم. اما پس از تحمل دشواری‌های فراوان از این «برهۀ حساس کنونی» می‌جهیم در «برهۀ حساس‌ِ کنونیِ» بعدی.…