مرور در برچسب

اوتویت باتامور

صنعتی شدن

فرآیندی که طی آن جوامع با استفاده از فناوری انرژی به تجهیزات و سازماندهی و مهارت های لازم برای تولید انبوه دست می‌یابند ، صنعتی…

شیوه تولید

در قرن بیستم، شیوه تولید به مفهوم اصلی طرز فکر موسوم به "ماتریالیسم یا ماده گرایی دیالکتیکی" تبدیل شد که طرفداران بعضی از صورت های…

ساختارگرایی

این پارادایم یا روش تحقیق در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رواج و نفوذ پیدا کرد .ساختارگرایی بر اهمیت خطیر شناسایی و تحلیل "ساختارهای…

زیربنا و روبنا

این دواژه استعاره های مارکسیستی است برای توصیف روابط میان اقتصاد (روابط تولید) و حکومت، و نیز سیاست با ایدئولوژی. مارکس و انگلس…