گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران

0

نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران، روز دوشنبه در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در این نشست دکتر روزبه کردونی، مدیر موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، دکتر فرشید یزدانی، پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی، دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی، رییس دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی به نقد و بررسی کتاب پرداختند و دکتر معصومه قاراخانی، هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و نویسنده کتاب نیز توضیحاتی در مورد اثر دادند. این برنامه با با همکاری مشترک بین انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی و گروه سیاست‌گذاری اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد. گزارش تکمیلی نشست منتشر می‌شود.

گزارش تصویری:

AtuSocialPolicy 14 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر معصومه قاراخانی، نویسنده کتاب

AtuSocialPolicy 7 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی AtuSocialPolicy 1 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی

AtuSocialPolicy 2 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر روزبه کردونی

AtuSocialPolicy 3 300x190 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی AtuSocialPolicy 6 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی

AtuSocialPolicy 4 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر روزبه کردونی

AtuSocialPolicy 11 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی AtuSocialPolicy 5 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی

AtuSocialPolicy 12 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر علی اکبر تاج مزینانی
AtuSocialPolicy 9 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر فرشید یزدانی

AtuSocialPolicy 8 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی

AtuSocialPolicy 10 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر سعید وصالی

AtuSocialPolicy 15 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی AtuSocialPolicy 17 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی AtuSocialPolicy 18 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی

AtuSocialPolicy 19 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر سعید وصالی
AtuSocialPolicy 16 300x200 - گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران - نقد سیاست اجتماعی, معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی در ایران, سیاست اجتماعی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر معصومه قاراخانی، نویسنده کتاب

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد