انتقال لازم نیست، ساماندهی کنید!

امیر ثامنی (رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه )