دانلود دانشنامه تعاون – جلد اول

0

دانشنامه تعاون نخستین دایره‌المعارف مرجع و معیار به منظور رفع نیازهاي تخصصي پژوهشگران، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان به مباحث در حوزه تعاون مي‌باشد که به کوشش جمعي از استادان و پژوهشگران حوزه تعاون، اقتصاد، جامعه‌شناسي، مدیریت، حقوق، علوم سیاسي، جغرافیا، ترویج و توسعه روستایي تدوین شده است. این دانشنامه به زبان فارسي )همراه با معادل انگلیسي مداخل( به صورت الفبایي طبقه‌بندي شده است و بي‌شک نگارش دانشنامه تعاون به سبک جدید، اقدامي ضروري و ارزشمند در این حوزه تلقي ميشود. دانشنامه تعاون اهداف متعددي را مدنظر داشت که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از:

  1. توسعه دانش تعاون از طریق مدونسازي و مكتوب کردن اطلاعات و دانش در حوزه تعاون
  2. تدقیق مفاهیم، دیدگاهها و دامنه دانش و اندیشههاي حوزه تعاون
  3. رفع نیازهاي تخصصي پژوهشگران، دانشجویان و کلیه علاقهمندان به مباحث حوزه تعاون
  4. کمک به فرهنگسازي و بسط دانش تعاون در حوزههاي تخصصي و مجامع علمي
دانلود دانشنامه تعاون – جلد اول
دبیر علمی: دکتر خلیل کلانتری
نشر تهران، ۱۳۹۴

 

مطالعه آنلاین و دانلود جلد اول:

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/dz4m7si0tnvw3g5/Ecny%20of%20Coop.V.1_Engare.Net.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد