شیوه ارجاع درون‌متنی و منبع‌نویسی بر اساس فرمت APA

از عبارت Associasions Phsycological American (انجمن روانشناسی آمریکا) اقتباس شده‌است. و امروزه مرسوم‌ترین شیوه ماخذ نویسی در جهان به شمار می‌رود و بر همه شیوه های دیگری که برای تسریع در نوشتن، تایپ و انتشار مورد استفاده قرارمی‌گیرند برتری دارد و از سوی بسیاری از مجلات و انجمن های علمی مورد قبول واقع شده است. راهنمای این شیوه کتابی در حدود ۱۰۰۰ صفحه است . در ادامه به آن می‌پردازیم.

 

د&#۶۵۲۷۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی روش APA ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی رﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 1. تو&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴; روان &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ن آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶; APA ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
 2. &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ری از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;؛
 3. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;اوم &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;د؛
 4. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ری از &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;م ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ار&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; EndNote ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؛
 5. &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ری از &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ل وا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه و در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۲;ی ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;ت را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س آن در&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;د.

1 JFtdj75L3uBdk4hLTJF1A - شیوه ارجاع درون‌متنی و منبع‌نویسی بر اساس فرمت APA - منابع نویسی, مقاله, روش تحقیق, رفرنس, APA

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ه ی APA ﮐﺘﺎب: ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

 • &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۳۴; (۱۳۷۵). روان &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۰۹;: &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;. &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ان: &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸; ار&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ران.
 • &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۳۴; (۱۳۸۲). روان &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۰۹;: &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; (&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;پ &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;زد&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰;). &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ان: &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸; ار&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ران.
 • &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹;، ی. (۱۳۸۲). روان &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۰۹;: &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; (&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;پ &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;زد&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰;). &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ان: &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸; ار&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ران.
 • و&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; را&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴;، و&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;م (&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;). &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۴۶; و دل. &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸;: &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;دی &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ب (۱۳۸۶). &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۵۰;: ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;رات &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۳۹۵;و&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;م و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;رف اسلامی
کتاب: &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; دو &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه:
 • &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;ل، &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; و را&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴;، &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۴; ب. (۱۹۹۵). روش &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۰۹;. &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸;: &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; (۱۳۷۷). &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ان: ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;رات د&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۳۹۵;و&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹;.
 • &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;ل، ک. و را&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴;، گ. ب. (۱۹۹۵). روش &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۰۹;. &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸;: &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; (۱۳۷۷).تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
کتاب: با سه نویسنده:
 • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه ۱۳۷۶ ). )روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه ۱۳۷۶ ). ) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 • سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا.(۱۳۷۶) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
نکته: منبع با بیش از شش نویسنده
 • منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده «و همکاران» اضافه می‌شود؛

بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نویسنده متن را طولانی می کند لذا ذکر نام سه نویسنده ی اول کافی است و بعد از آن باید « و همکاران » نوشته شود .

در متون فارسی کمتر منبعی می توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابع با بیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده می شود.

مقاله: مجله
 • اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام (۱۳۷۲) بررسی میزان مردودی وقبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۱۳۶۶-۶۷٫ پژوهش‌های روان‌شناختی، دوره ۲، شماره ۱ و ۲، .۳۲- ص ۲۶-۳۲٫
مقاله: مجموعه مقالات همایش ها
 • خامسان، احمد(۱۳۸۶). چالش های ایجاد برنامه های دکتری برخط. در مجموعه مقالات همایش تأملی بر دوره‌‌های دکتری ایران (ص۲۴-۳۵). موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۶، دانشگاه پیام نور.
مقاله: کتاب های ویراستاری شده

کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب به عهده ویراستار(ان) است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.

 • گیبس، گراهام(۲۰۰۳). ده سال بهبود یادگیری دانش آموز. در کریس راست (ویراستار): بهبود یادگیری دانش‌آموز (ص ۹ -۲۶) بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد.
مقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)
 • دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵
استناد به اینترنت:

Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal.

BMJ. 1995; 310: 1387–۹۰٫ Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive.

Accessed September 26, 1996

در استناد به منابع اینترنتی، در انتها، تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود.

منابع چاپ نشده: پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی

 • خامسان، احمد(۱۳۷۴). بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
 • خامسان، احمد؛ آیتی، محسن و تفضّلی مقدم، عباس(۱۳۸۰). بررسی مشکلات و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند.
منبع نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک سال
 • کریمی، یوسف (۱۳۸۷الف). روان شناسی اجتماعی. تهران: رشد.
 • کریمی، یوسف (۱۳۸۷ب) . روان شناسی شخصیت. تهران: آگه.
منبع نویسی وقتی نویسنده شخص نیست
 • معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان (۱۳۸۷) جوانان، روابط خانوادگی و نسلی. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.

·

مهم ترین نکات ارجاع درون متن به شیوه‌ی APA

 1. در موقع نگارش متن باید در هر بخش نوشته مشخص شود، مطلب: انشاء یا نگارش نویسنده است: بیان کننده عقاید و ایده های نویسنده متن است؛ نقل قول مستقیم از نویسنده دیگر است (رونویسی شده)؛ نقل قول غیر مستقیم از نویسنده دیگر است (اقتباس شده / مطلب نویسنده دیگری خوانده شده و با انشاء جدید بیان می شود).
 2. باید دقت نمود عمده متن باید انشاء نویسنده باشد. تعدد نقل « تألیف » وقتی روی جلد متنی نوشته می شود قول های مستقیم یا غیر مستقیم نشان دهنده گردآوری مطلب است؛
 3. در نقل قول های مستقیم باید بسیار دقت نمود: به طور معمول نقل قول مستقیم برای بیان یک تعریف از یک نویسنده معتبر استفاده شود؛ نباید تعدد نقل قول مستقیم در متن وجود داشته باشد.
ارجاع درون متن به شیوه APA
 • (محمدی، ۱۳۸۷)
 • (محمدی و احمدی، ۱۳۸۷)
 • تا سه نویسنده (محمدی، احمدی و محمودی، ۱۳۸۷)
 • بیش از سه نویسنده (محمدی، احمدی، محمودی و همکاران، ۱۳۸۷)
 • نقل قول دست سوم: پیاژه ) ۱۹۷۳ ، به نقل از منصور، ۱۳۷۶)

در نقل قول مستقیم باید شماره صفحه داده شود و متنی که رونویسی شده “داخل گیومه” قرار گیرد.

برای نقل قول های غیر مستقیم گذاشتن گیومه الزامی نیست.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد