فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان (مقاله)

محمد حسین پناهی - سمیه‌السادات بنی‌فاطمه

0

اهمیت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در کشورهای جهان سوم هم برای رشد و توسعه جوامع و هم برای خود شکوفایی زنان روز به روز افزایش می‌یابد، و ضرورت مطالعه آن بیشتر می‌شود. در این مقاله به تأثیر فرهنگ سیاسی زنان بر روی مشارکت سیاسی آنان می­پردازیم. با استفاده از نظریه اینگلهارت و سایر نظریه­‌ها درباره تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی فرضیات تحقیق مطرح و با استفاده از روش پیمایشی، داده­های لازم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شدند. جامعه آماری پژوهش زنان بالای ۲۰ سال شهر یزد بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ۳۸۵ نفر از آنان انتخاب و پرسشنامه‌­های تهیه شده تکمیل گردیدند. نتایج تحقیق حاکی از این بود که فرهنگ سیاسی زنان بر روی مشارکت سیاسی آنان تأثیر می‌گذارد. همچنین همه مولفه­‌های فرهنگی سیاسی، شامل نگرش نسبت به نظام سیاسی، نخبگان سیاسی حاکم، دانش (تجهیز) سیاسی، نگرش زنان نسبت به توانمندی سیاسی خود، و هنجارمند دانستن مشارکت سیاسی زنان با مشارکت سیاسی زنان رابطه معنی دارِ مثبت نشان دادند.

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/znyjhnoaewkyc90/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-Engare.Net.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]
پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد