تحول مفهوم سوژه در شناخت‌شناسی فمینیستی و نتایج سیاسی آن (مقاله)

سحر صنیعی دکتری علوم سیاسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

0

مفهوم سوژه در تفکر فلسفی و سیاسی دوران معاصر جایگاه ویژه‌­ای را به خود اختصاص داده است. بطوریکه بیشتر مباحث سیاسی و اجتماعی اخیر در سطح فلسفی بگونه­‌ای به بحث از سوژه در جایگاه فاعل شناسایی پیوند یافته است. اما این مفهوم مانند مفاهیم اساسی دیگر در تفکر نظری که از دوران مدرن پایه­‌ریزی شده‌­اند، تحت تأثیر مولفه‌­های اساسی تفکر مدرن شکل گرفته‌­اند. سلطه جامعه و اندیشه مردسالار بر محتوای این مفاهیم موجب شده است که اندیشمندان متوجه مسائل زنان، به لزوم تحول این مفاهیم پی ببرند. تحول مفهوم سوژه در شناخت­‌شناسی فمینیستی بر حوزه‌­های متفاوت اندیشه و عمل سیاسی و اجتماعی تأثیر می­‌گذارد و آن را به سوی فاصله گرفتن از سلسله مراتبی شدن مردسالار سوق می­‌دهد. تحقیق حاضر، قصد دارد ضمن تحلیل این تحول مفهومی، نتایج آن را در حوزه سیاسی مورد بررسی قرار دهد.

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/ttu0cgpm3szf7ne/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A2%D9%86-Engare.net.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد