مرور در برچسب

کارکردگرایی

کارکردگرایی

این شاخه از تحلیل های علوم اجتماعی به جهت گیری نظریه و روش شناسانه ای اطلاق می‌شود که در آن پیامدهای پدیده‌های تجربی معین کانون…