مرور در برچسب

چارلز تیلی

دورکیم بی‌خاصیت

مقاله‌ی «دورکیم بی‌خاصیت» نوشه‌ی چارلز تیلی برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ با عنوان «بی‌فایدگی دورکیم در مطالعات تاریخی تغییرات…