مرور در برچسب

William Beveridge

ویلیام بوریج که بود؟

ویلیام بوریج (William Beveridge, 1879-1963) نویسنده گزارش معروفی بود که پایه های دولت رفاه (welfare state) یا دولت خدمات اجتماعی (social service state) بعد از جنگ در بریتانیا براساس اندیشه های وی بنیان گذاشته شد . وی در یک خانواده با نفوذ…