برنامه پرگار با محوریت موضوعی مارکس

با حضور محمود صدری، نیکفر

شاید هیچ اندیشمندی را نتوان یافت که در دنیای معاصر به اندازه کارل مارکس نقل قول شده باشد و مورد تایید یا مخالفت قرار گرفته باشد. چرا؟