", "name": "\u062f\u0631\u0633\u200c\u06af\u0641\u062a\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0627\u06cc\u06a9\u0644 \u0633\u0646\u062f\u0644 (7\u0648 8) \u0628\u0627 \u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc", "thumbnailUrl": "https://arhgnbcttp.cloudimg.io/v7/engare.net/wp-content/uploads/2019/02/Justice-with-Michael-Sandel-2.jpg", "uploadDate": "2019-03-04", "interactionStatistic": [ { "@type": "InteractionCounter", "interactionType": "http://schema.org/CommentAction", "userInteractionCount": "0" } ], "publisher": { "@id": "#organization" }, "mainEntityOfPage": "https://engare.net/justice-with-michael-sandel-7-8/" }

درس‌گفتارهای عدالت همراه با مایکل سندل (۷و ۸) با زیرنویس فارسی

مایکل سندل (دانشگاه هاروارد)

جلسه هفتم: این زمین متعلق به من است. و جلسه هشتم: رضایتِ فرد بالغ

درس‌گفتارهای مایکل سندل در چهارده جلسه، به موضوع عدالت و خاستگاه آن می‌پردازد. این دوره را با زیرنویس فارسی منتشر می‌شود.

جلسه هفتم: این زمین متعلق به من است.

فیلسوف بزرگ، جان لاک، معتقد است که تک تک افراد از حق زندگی، آزادی و مالکیت خصوصی برخوردارند و این حقوق از ابتدای امر در “وضع طبیعی” به انسانها داده شده است. از نظر او، “وضع طبیعی” زمانی است که هنوزهیچ گونه دولتی تشکیل نشده و هیچ قانونی وضع نشده است. بر اساس نظریه لاک، حقوق طبیعیِ ما توسط قانون طبیعت، تحت عنوان “مفهوم عقل”، تبیین شده است که می گوید ما نمی‌توانیم این حقوق جداناپذیر را از دیگری سلب یا به دیگری واگذار کنیم.

جلسه هشتم: رضایتِ فرد بالغ

اگر همه ما از حقوق جداناپذیرِ زندگی، آزادی و مالکیت خصوصی برخوردار هستیم، پس چگونه یک دولت قادر خواهد بود قوانین مالیاتی را که توسط نمایندگان یک اکثریت محض تصویب شده است، اجرا کند؟ آیا مصداق این نیست که مال مردم را بدون رضایتشان از آنها بستانیم؟ پاسخ لاک این است که ما وقتی می پذیریم در یک جامعه زندگی کنیم، به گونه‌ای “رضایت ضمنیِ” خود را برای پیروی از قوانین مالیاتی اذعان کرده‌ایم.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد