اخلاق در رسانه‌ها

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۱; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۸۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.
&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۹;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۵;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;.

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۲;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸;

&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۸; ۱۹۲۰ &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸; ۶۰ &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۹; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.
&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷;
&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۵; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; .

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۸۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸;

&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; &#۶۴۳۸۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; . &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۵;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; ,&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; ,&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸; ,&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۷; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.
&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳;
&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۱۹۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۷; ۱۳۷۵ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸;۳۰&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; :
&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۵; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; .

۱۰ &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۱۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; ۱۹۷۸ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; ۱۹۸۳ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۵; &#۶۵۱۹۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; :

  • &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۵; : &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳;
  • &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۹; : &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;
  • &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۹; : &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;
  • &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۴۹; : &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;
  • &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۴;
  • &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹;
  • &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;
  • &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۵; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;
  • &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۵; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۳;
  • &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۵۲; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹;

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد