اخلاق در رسانه‌ها

۶۵۲۵۱;۶۵۲۴۰;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۳; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۸۴;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۳۹;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۴;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;۶۵۱۹۷;۶۴۴۰۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۶۵;۶۵۲۶۱;۶۵۲۱۹;۶۵۲۴۸;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۱; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۸۳;۶۵۱۹۴;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۳; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۳۵;۶۵۲۲۰;۶۵۱۹۸;۶۵۱۷۳; ۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;۶۴۵۱۰;۶۵۲۰۶; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۱۸۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۹; ۶۴۴۰۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;۶۴۵۱۰;۶۵۱۷۴; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۶;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴;۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۴;۶۵۲۶۱;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۵۳;۶۵۲۵۵;۶۴۴۰۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۷;۶۵۲۰۰;۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۹; ۶۵۱۹۱;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۱۸۳;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۱۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۷;۶۵۱۷۳; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۲;۶۵۲۴۸;۶۵۲۳۴; ۶۵۱۹۳;۶۴۳۸۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۸۴;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۹;۶۵۱۶۵;۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۰;۶۵۱۶۶;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۳۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۵;۶۴۵۰۹; ۶۴۴۰۴;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;.
۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۹۹;۶۵۲۰۵; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۶;۶۵۱۸۴;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۹۸;۶۵۲۶۱;۶۴۴۰۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۹۳; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۶۵;۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۸;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۲۸;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۲۳۳; ۶۵۱۶۹;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۸;۶۵۲۴۸;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۷۵;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۱۹;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۹۹;۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۸;۶۵۲۵۱;۶۵۱۸۴;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۸;۶۴۵۰۹; ۶۴۵۱۰;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۷; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۸;۶۴۴۰۰;۶۴۵۱۱;۶۵۱۶۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۱۱;۶۴۵۱۱;۶۵۲۳۴; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۷۵;۶۵۱۶۴;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۷;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۰۸;۶۴۴۰۱;۶۴۵۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۸۳;۶۵۱۶۶;۶۴۴۰۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۷; ۶۵۲۶۱;۶۴۵۱۰;۶۴۳۹۵;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۷;۶۵۱۹۳;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴;.

۶۵۱۷۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۲;۶۴۳۸۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۴;۶۵۲۶۱;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۶;۶۵۱۸۴;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸;

۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۲;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۸; ۱۹۲۰ ۶۵۱۵۳;۶۵۲۳۱;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۹; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷;۶۵۱۸۷;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۵; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۶۶;۶۵۲۱۵;۶۵۱۹۸; ۶۰ ۶۴۴۰۰;۶۵۲۰۸;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۹۸; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۵۵;۶۴۵۱۱;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۵۵;ـ۶۵۲۲۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۹; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;۶۴۵۰۸; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۰; ۶۵۲۶۱; ۶۵۱۶۹;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۶; ۶۴۴۰۴;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۳۱;۶۵۲۴۸;۶۵۱۶۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۷;۶۵۱۹۳; ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۸;۶۵۲۰۵; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۹; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۳۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۴۴۰۴;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;.
۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵;۶۵۱۶۹;۶۵۲۲۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۸۷;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۲;۶۵۲۳۷; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷;
۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۲;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۱۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۱;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۳۵;۶۵۲۲۸;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۷;۶۴۵۱۱;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹;۶۵۲۳۹;۶۵۱۹۴;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۲;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۸;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۱۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۲۵; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۳;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۹۵;۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;۶۴۴۰۴;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۸۳;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۲۷;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۰۸;۶۵۱۹۸; ۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۳; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۸;۶۵۲۳۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۵; ۶۴۴۰۰;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; .

بیشتر بخوانید
۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۱;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۸۷;۶۴۵۱۱;۶۵۲۲۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸;

۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۱۱;۶۵۲۵۶;۶۵۲۲۸;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۷۵;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۱۹;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳; ۶۵۲۵۹;۶۴۵۱۱;۶۴۳۷۹; ۶۴۳۸۰;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۰; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۰;۶۵۲۵۰; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۸۳;۶۵۲۴۸;۶۵۱۶۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۲۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۳; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۱۹;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۶۵;۶۴۵۱۰;۶۵۱۸۴;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۳; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۲۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۳; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۰;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۵۵;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۵;۶۴۴۰۴;۶۵۱۹۸; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۰;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵;۶۵۱۶۳;۶۵۲۵۸; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۶;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۹;۶۵۲۷۶;۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳; ۶۵۲۳۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۳۹;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۷;۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۸;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۴۵۱۰;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۲۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۳; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۳;۶۵۲۵۷; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳;۶۵۲۴۹; ۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۴;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۵۳;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۷;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۴;۶۵۱۶۵;۶۵۲۶۱;۶۵۲۴۹; ۶۵۲۳۵;۶۵۲۲۸;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۷;۶۴۵۱۱;۶۵۱۷۶;۶۵۲۰۸;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۰۷;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۹;۶۵۱۹۴; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴; . ۶۵۲۲۷;۶۵۲۷۶;۶۵۲۶۱;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۲۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۳; ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۸;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۴;۶۵۲۴۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۹۳;۶۴۵۱۰;۶۴۴۰۵;۶۵۱۹۸;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۵۵;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۰; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۰;۶۵۱۹۸;۶۵۱۸۵; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۴۵۱۰;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۹;۶۴۵۱۱;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳; ۶۵۲۶۱;۶۴۵۱۰;۶۴۳۹۵;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵; ۶۵۱۸۳;۶۵۱۹۴;۶۴۵۱۰;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۵۱;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۲;۶۵۲۰۸;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۹۳;۶۴۵۰۸; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۱۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۱;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۸;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۱۰;۶۵۱۸۴;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۳; ۶۵۲۳۵;۶۵۲۱۶;۶۵۱۶۶;۶۴۵۰۸; ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹;۶۵۱۷۵;۶۵۲۳۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۰; ۶۵۲۵۱;۶۴۵۱۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۴۴۰۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ,۶۵۲۱۱;۶۵۱۶۶;۶۵۱۸۷;۶۵۱۶۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۲۴;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۳; ,۶۴۴۰۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۴۴۰۴;۶۵۲۰۰;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۳; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳;۶۵۲۴۹; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;۶۴۵۱۰;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۱;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۰; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۸۰;۶۵۲۴۶; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۰; ۶۵۱۸۷;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۲;۶۵۲۳۷; ۶۵۲۳۵;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳;۶۴۵۰۸; ,۶۵۲۰۷;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۶;۶۵۲۰۰;۶۵۲۴۷;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۳۵;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۳; ۶۵۲۵۹;۶۴۵۱۱;۶۴۳۷۹; ۶۴۵۱۰;۶۴۳۹۹; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۴;۶۵۲۶۱;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۲۳۹;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۹;۶۵۲۴۶; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۰;۶۴۵۱۱;۶۵۲۳۸; ۶۵۲۵۵;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۷۶;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۴۴۰۴;۶۵۱۹۸; ۶۵۲۳۹;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۷; ۶۴۴۰۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۳۵;۶۴۵۰۹; ۶۴۳۴۴;۶۵۲۶۲;۶۴۵۱۰;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;۶۴۵۱۰;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۱;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۵; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۹;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۱۸; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۱۵;۶۵۱۹۸;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۷;۶۵۱۷۳; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۹۳; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۸۷;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۲;۶۵۲۳۷; ۶۵۲۵۱;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۸۳;۶۵۱۶۶;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵; ۶۵۱۶۹;۶۴۴۰۵;۶۴۵۱۱;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳;۶۵۲۶۱; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۲۳۹;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۸۳;۶۵۱۶۶;۶۴۵۱۰;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۸۷;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۲;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۰۸;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۶۱; ۶۵۲۵۱;۶۴۴۰۱;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۶; ۶۴۵۱۰;۶۴۴۰۱;۶۵۱۹۴;۶۴۵۱۰;۶۴۴۰۵;۶۵۱۹۸;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;.
۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۴;۶۵۲۶۱;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۲۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۹; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۳;
۶۵۱۶۵;۶۵۲۶۱;۶۵۲۴۷;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۳۹;۶۵۱۹۴;۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۹; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۸;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۵۳;۶۵۱۹۵;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۷; ۱۳۷۵ ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۲;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۴۴۰۰;۶۵۲۰۰; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۷;۶۵۲۲۸;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۰;۶۴۵۱۱;۶۵۲۴۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۹;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۷۳; ۶۵۲۳۵;۶۵۱۹۸;۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۶;۶۴۴۰۳; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۷;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۳; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۲۷۶;۶۵۲۵۱;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۱۸۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۹; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴; ۶۴۳۴۴;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۸;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۳; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۴۴۰۴;۶۵۲۰۰;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۲;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۰; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;۶۴۵۱۰;۶۵۲۰۸;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۰;۶۵۱۷۰;۶۵۲۶۲;۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۵;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۴;۶۵۲۴۸;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷;۶۵۱۵۳;۶۵۲۵۳; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۵; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۴۴۰۴;۶۵۲۰۰;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۶;۶۵۲۳۶;۶۴۴۰۱;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۳; ۶۵۲۶۱; ۶۵۲۳۵;۶۵۲۲۸;۶۵۱۶۶;۶۵۲۷۵;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۰;۶۵۱۹۳;۶۴۵۱۰;۶۴۳۹۹; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸;۳۰۶۴۴۰۰;۶۵۲۰۸;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۸۳;۶۵۲۶۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷;۶۵۱۵۳;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۸۷;۶۵۲۱۶;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۷; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۹۷;۶۴۵۱۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۴۴۰۰;۶۵۲۰۰; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۷;۶۵۲۲۸;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳; ۶۵۲۶۱; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۰;۶۴۵۱۱;۶۵۲۴۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷;۶۵۱۵۳;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۵۲۱۵;۶۵۱۹۸;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۷;۶۵۱۷۳; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۸;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۴۵۱۰;۶۵۲۰۶; ۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵; ۶۴۳۸۰;۶۵۲۵۶;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۶۹;۶۴۵۱۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۴۴۰۰;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; :
۶۵۱۹۷;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۷; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۸۳;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۲۵; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۰۷;۶۵۲۶۰;۶۵۱۹۸;۶۵۲۶۱;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۷۵;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۱۷; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۹۳; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۵۵;۶۴۵۱۱;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۸;۶۵۲۰۳;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۰; ۶۵۱۸۷;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۲;۶۵۲۳۷; ۶۵۲۶۱; ۶۵۲۳۹;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۴;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۸۷;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۲;۶۵۲۳۷; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۳۹;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۸۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۱۶;۶۵۲۵۲;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ۶۴۴۰۰;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; .

۱۰ ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۵; ۶۵۱۶۹;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۸;۶۵۲۴۸;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۷; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۴۵۱۱;۶۵۲۴۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۰;۶۵۱۶۶;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۶۹;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۸;۶۵۲۴۸;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۴;۶۵۲۶۱;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۴۳۸۰;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۶;۶۵۲۲۰;۶۵۲۴۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۶۹;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۸;۶۵۲۴۸;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۵; ۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵; ۶۵۲۱۹;۶۴۵۰۹; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۳;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۵; ۱۹۷۸ ۶۵۱۷۵;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۵; ۱۹۸۳ ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۰;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۷۵;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۲;۶۴۵۱۰;۶۵۱۶۸; ۶۴۴۰۰;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۸;۶۵۱۸۵; ۶۵۱۹۵;۶۴۵۱۰;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۵۱;۶۴۵۱۱;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴; :

  • ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۶۱;۶۵۲۴۵; : ۶۵۱۸۷;۶۵۲۳۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳;۶۵۲۴۹; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷;۶۵۱۹۳;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۴۵۱۱;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۹;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۹;۶۵۲۷۶;۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳;
  • ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۶۱;۶۵۲۴۹; : ۶۵۱۹۷;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۳۹;۶۵۲۳۴; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۶۵;۶۵۲۳۹;۶۵۲۲۸;۶۴۵۱۱;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۲۷;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۶;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴;
  • ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۹; : ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۴;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۷;۶۴۵۱۱;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۸۳;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۲۷;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;
  • ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۴۳۸۰;۶۵۲۶۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۲۴۹; : ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۳۵;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۹;۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;
  • ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۴۳۴۴;۶۵۲۵۶;۶۵۱۸۴;۶۵۲۵۰; : ۶۵۱۹۳;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۸;۶۵۲۰۳;۶۴۵۰۹; ۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۲;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۴۵۰۹; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۸;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۴۴۰۰;۶۵۱۷۴;
  • ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۰۷;۶۵۲۰۸;۶۵۲۵۰; : ۶۵۱۶۵;۶۵۱۸۷;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۹; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۸;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۰; ۶۵۱۹۱;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۱۱;۶۴۵۰۹; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۰۷;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۴۵۰۹;
  • ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۵۹;۶۵۲۳۶;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۰; : ۶۵۱۶۵;۶۵۱۸۷;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۹; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۳۵;۶۵۲۲۶; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۱;۶۴۵۰۹;
  • ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۵۹;۶۵۲۰۸;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۰; : ۶۵۱۶۵;۶۵۱۸۷;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۴۹; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۹۹;۶۵۲۰۵; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;۶۴۵۰۸; ۶۵۱۸۳;۶۵۲۶۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۴۵۰۹; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۷۵;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۲;۶۵۲۲۵; ۶۵۲۳۵;۶۵۱۹۸;۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۶;۶۴۴۰۳; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;
  • ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۰;۶۵۲۵۰; : ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۸;۶۵۲۵۹;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۰; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۹۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۲۵; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۱۸۳;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۸; ۶۴۵۱۰;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۱۹۸;۶۴۵۱۰;۶۴۳۹۹; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۶;۶۴۴۰۳;
  • ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۰; : ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۷۵;۶۵۲۴۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۵۲; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۲۴;۶۵۲۵۰; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;۶۴۵۱۰;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۹;۶۵۲۷۶;۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۵;۶۴۵۰۹; ۶۵۲۶۱;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۷۵;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۱۹;۶۴۵۰۹; ۶۵۱۸۳;۶۵۲۶۰;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۴۵۰۹;

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد