مرور در برچسب

سوخت

سوخت و ساز یک کارت!

این یادداشتی است درخصوص آنکه چگونه ما در «سازمان فناوری اطلاعات» تلاش کردیم تا به بازگشت کارت سوخت به زندگی ما ایرانیان به‌عنوان…