مرور در برچسب

حسین بشیری گیوی

بی تفاوتی اجتماعی

یکی از مهمترین مسائلی که گریبان جامعه ما را گرفته بی تفاوتی اجتماعی است. البته با ورود فضای مجازی به زندگی اجتماعی ایرانیان، بی…