مرور در برچسب

انگلس

مارکسیسم

مجموعه ای مرکب از نظریه اجتماعی و آموزه‌های سیاسی از آثار مارکس و همکاری نزدیک او فردریش انگلس. پس از مرگ مارکس بود که مارکسیست…