قانون گریزی و فساد اداری

خیلی دشوار است در جامعه‌ای که با مسائل و مشکلات متعددی دست به گریبان شده مسأله‌ای را به‌عنوان مهم‌ترین انتخاب کنیم. در شرایط کنونی جامعه با مشکلاتی مانند فقر وبیکاری، اعتیاد، افزایش نزاع‌ها، فساد اداری، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، قانون…

بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی

مدارا از جمله موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی است که در جامعه ما پژوهش‌های تجربی ناچیزی درباره آن انجام شده است. در این مقاله بر اساس یک نمونه ۳۳۵ نفره از دانشجویان، رابطه میزان و انواع دینداری با مدارای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.…

دوره گذار را جدی بگیریم (خطر تعمیق فاصله‌های اجتماعی)

در این مصاحبه استدلال شده که فروپاشی اجتماعی مفهوم قابل قبولی برای توصیف شرایط جامعه ایران نیست، در عین اینکه نظام های سیاسی ممکن است فروبپاشند؛ اما نظام اجتماعی در جوامعی که ارزش های مشترک تاریخی و فرهنگی در در یک بستر ملی دارند به این…

جلوه‌ها و ابعاد دین داری و کارکردهای اجتماعی دین

بحث جامعه شناختی درباره دین بحث برون دینی و تا حدی بدور از داوری های ارزشی و داوری درباره درستی و نادرستی گزاره هایی است که پیروان ادیان مطرح می کنند. از این رو با کلام و الهیات متفاوت است که عمدتا درون دینی هستند. جامعه شناسان پرسش شان…