"تاریخ" کلاس درس است، غیبت موجه یا غیر موجه از این کلاس زیان آور است! در این نوشته، 40 درس انقلاب را در چهل سالگی انقلاب، (به زعم نویسنده) خواهید خواند.درس‌های انقلاب ایرانمردم همیشه بخشی از حکومت اند؛ بد یا خوب. انقلاب راه پرهزینه حل مسائل اجتماعی است. گاه بسیار پرهزینه تر از اصل مساله…
ادامه نوشته