مبارزه با فساد؛چرا و چگونه؟!

داستان فساد و مبارزه با فساد گسترده اداری و مالی در ایران داستانی مزمن و مکرر است. بر سر وجود و وسعت و عمق این پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی اتفاق نظر وجود دارد و مخاطب این متن از من نخواهد خواست که ...اول وجود فساد را اثبات کنم...! همه ما…