علی خورسندی طاسکوه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

Redearch and Develop - آیا آموزش می تواند «شرایط نابرابر» جامعه را به چالش بکشد؟! - نازنین میرزابیگی, نابرابری آموزشی, نئولیبرالیسم, مایکل دبلیو اپل, فریره, علی خورسندی, سوداگری آموزش, روشنفکر, خورسندی طاسکوه, پداگوژی انتقادی, بازار آموزش, ایدئولوژی نئولیبرالیسم, آموزش و جامعه

چرا نسخه «خوب» خودمان نیستیم؟!

در دانش توسعه شناسی، میان توسعه و پژوهش نسبتی متعین و معنادار مفروض است. «توسعه یافتگی» یک کشور به قدر و میزانی است که «پژوهش» در آن کشور اعتبار دارد. اسناد و گزارش های بین المللی نشان می دهد، پژوهش در کشورهای پیشرفته (و گروه...

Comprehensive examination m4yxon - آیا آموزش می تواند «شرایط نابرابر» جامعه را به چالش بکشد؟! - نازنین میرزابیگی, نابرابری آموزشی, نئولیبرالیسم, مایکل دبلیو اپل, فریره, علی خورسندی, سوداگری آموزش, روشنفکر, خورسندی طاسکوه, پداگوژی انتقادی, بازار آموزش, ایدئولوژی نئولیبرالیسم, آموزش و جامعه

آزمون جامع! مناسک مانع!

آموزش عالی به جای فرایندمحوری به مناسک زدگی گرفتار آمده است. مناسک زدگی به قدری فرایندهای یاددهی-یادگیری را به حاشیه برده است که امر تربیت آکادمیک و تئوری پردازی های اصیل دانشگاهی، اگر نگوییم محال، به مناسکی عادتی و کم اثر تبدیل شده است. در...

attract fauculty yhptxo 1 - آیا آموزش می تواند «شرایط نابرابر» جامعه را به چالش بکشد؟! - نازنین میرزابیگی, نابرابری آموزشی, نئولیبرالیسم, مایکل دبلیو اپل, فریره, علی خورسندی, سوداگری آموزش, روشنفکر, خورسندی طاسکوه, پداگوژی انتقادی, بازار آموزش, ایدئولوژی نئولیبرالیسم, آموزش و جامعه

جذب شایسته، کُنش شایسته

در زمان دانشجویی در آن سوي آب ها، شانس این موقعیت را داشتم که به عنوان دستیار آموزشی استادم که هم مسئولیتی در دانشکده داشت و هم دبير کمیته جذب دانشکده بود، در زمینه جذب اعضای هیات علمی تجربه زیسته ای متفاوت داشته باشم. بخاطر...

University of Tehran main entrance 1 - آیا آموزش می تواند «شرایط نابرابر» جامعه را به چالش بکشد؟! - نازنین میرزابیگی, نابرابری آموزشی, نئولیبرالیسم, مایکل دبلیو اپل, فریره, علی خورسندی, سوداگری آموزش, روشنفکر, خورسندی طاسکوه, پداگوژی انتقادی, بازار آموزش, ایدئولوژی نئولیبرالیسم, آموزش و جامعه

حبس رساله، حبس علم

آیا می توان جریان و جهت انتقال دانش را میان جهان های «توسعه یافته» و «در حسرت توسعه» به تعادل و یا حداقل به تناسب رساند؟ اگر چنین است، شرایط امکان چیست؟

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.