دانلود فرهنگ نامه اندیشه مارکسیستی

تام باتامور ، وی. جی. کیرنن و رالف میلی بند | مترجم : اکبر معصوم بیگی

فرهنگنامه اندیشه مارکسیستی، یک دایره‌المعارف مشروح و مفصل است درباره هرآنچه می خواهید از مارکسیسم بدانید. کتاب راهنمایی جامع و فراگیر درباره موضوعات بنیادین مارکسیسم است برای آنهایی که می خواهند مارکسیسم را بهتر بشناسند و مکتب های فکری که اندیشه مارکسیستی را شکل بخشیدند را منظم تر و فشرده تر بخوانند.
ویراستاران این فرهنگنامه را به گونه ای تدوین کرده اند که برای بسیاری از دانشجویان و اساتیدی که در دوره تحصیلات و تحقیقات خود با مفاهیم مارکسیستی روبه رو می شوند سودمند و کارآمد باشد. البته فرهنگنامه به گونه ای نوشته و تدوین شده است که برای خواننده غیرمتخصص که تازه می خواهد از ته و توی مارکسیسم سردربیاورد هم قابل استفاده و فهم باشد.

فرهنگ نامه اندیشه مارکسیستی
تام باتامور ، وی. جی. کیرنن و رالف میلی بند
مترجم : اکبر معصوم بیگی
نشر بازتاب نگار، ۱۳۷۸
بیشتر بخوانید

مطالعه آنلاین و دریافت:

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد