مرور در برچسب

Zygmunt Bauman

زیگمونت باومن، در کتاب «مدرنیت سیال» (۲۰۰۰)، جمود و یکنواختی و محصور بودن همه چیز در عقلانیت آهنین معطوف به هدف را که به عنوان مارک و عنوان داغ خورده هویت‌های مدرن تلقی می‌شود، در مقابل، خویشتن‌های سیال و بی‌شکل پسامدرن قرار می‌دهد. باومن در عین آن‌که وضعیت اسف‌بار و یک بعدی هویت‌های مدرن را به…
ادامه نوشته