مرور در برچسب

Zygmunt Bauman

مدرنیت سیال باومن

زیگمونت باومن، در کتاب «مدرنیت سیال» (۲۰۰۰)، جمود و یکنواختی و محصور بودن همه چیز در عقلانیت آهنین معطوف به هدف را که به عنوان مارک و عنوان داغ خورده هویت‌های مدرن تلقی می‌شود، در مقابل، خویشتن‌های سیال و بی‌شکل پسامدرن قرار می‌دهد. باومن…