سبد کالا، یارانه نقدی یا افزایش دریافتی مستمری‌بگیران، اقدامات حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر هرچه باشد، یک مسئله روشن است؛ دولت‌ها در سال‌های گذشته استراتژی‌های روشنی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تعریف نکرده‌اند. به همین دلیل، هر دولت با برجسته‌کردن یک اقدام خاص و تنها تکیه به آن، سعی دارد خود را…
ادامه نوشته