تاریخ معاصر جهان تاریخ جنایات دولتی هم هست، تاریخ جنگ افروزی ها، دیکتاتوری ها. به نام مفاهیم بزرگ و در ظاهر مقدس خون ها ریخته شده است. این دولت ها محکوم اند، اما نقش شهروندان این دولت ها در این فجایع چیست؟ آن هایی که در ظاهر در کنج ها خزیده اند و خود شاید زهر هم چشیده باشند؟ پس از پایان جنگ جهانی…
ادامه نوشته