سالنامه مهاجرتی ایران 1400

رصدخانه مهاجرت ایران

IMO 1400

اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آﺧﺮﯾﻦ (ﺑﻪ‌روزﺗﺮﯾﻦ) آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١٤٠٠، دارای وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ‌ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری، ﺧﺮوج و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی و اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی، روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﺧﺮوج و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی آﻣﺎری و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎی ﮐﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎی اﺟﺒﺎری و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دانلود و مطالعه آنلاین سالنامه مهاجرت ایران 1399

شناسنامه کتاب

عنوان کتاب: سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۰
تدوین: رصدخانه مهاجرت ایران
نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۴۰۰
نشر: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

(به دلیل حجم بالای کتاب امکان نمایش آنلاین وجود ندارد)

 دانلود کتاب

 

سالنامه مهاجرتی سال ۱۳۹۹ را اینجا بخوانید و دانلود کنید.

خروج از نسخه موبایل