اکران دکترین شوک (The Shock Doctrine)

دوشنبه 17 اردیبهشت ماه | ساعت12 سالن مطهری، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

photo 2018 05 05 01 58 29

نگاره  انجمنِ تعاون و رفاه اجتماعی تقدیم می کند:

پخشِ رایگانِ مستندِ “دکترین شوک” (The Shock Doctrine)

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه | ساعت۱۲
سالن مطهری، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

ورود برای عموم دانشجویان آزاد می باشد.

خروج از نسخه موبایل