غیرصنعتی شدن

DE-INDUSTRIALIZATION

دیده غیر صنعتی شدن که به معنای انقباض و تحلیل رفتن تولیدات/ یا اشتغال در بخش صنعت است ، از اواخر دهه ۱۹۷۰ در بریتانیا توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است .
از یک طرف غیر صنعتی شدن پیامد طبیعی حرکت از جامعه صنعتی اولیه به جامعه صنعتی متاخر( یا شاید جامعه پساصنعتی) دانسته می‌شود( جامعه پساصنعتی)
اگر اقتصادهای پیشرفته می‌خواهند با ارتقاء صنایع خود به سوی راس چرخه تولید ، یعنی با حرکت به سمت کالاهای فناوری پیشرفته ، همچنان رقابت خود را حفظ کنند ،باید بخش سوم اقتصاد (خدمات) رشد کنند.
از طرف دیگر غیر صنعتی شدن ناظر به اقتصاد هایی است که به دلایل ساختاری گوناگون بسیار پایین‌تر از سطح مطلوب عمل می کنند.

خروج از نسخه موبایل