آیندهٔ علوم انسانی در ایران (مقاله)

دکتر علی پایا

human sciences

Busy street

در مقالهٔ حاضر، پس از اشارهٔ کوتاهی به اهمیت مطالعات آینده‌اندیشانه و چگونگی انجام این مطالعات و میزان اعتبار نتایج آنها، به این پرسش پرداخته می‌شود که راز اهمیت علوم انسانی در مقایسه با علوم دیگر در چیست؟ بر مبنای پاسخی که برای این پرسش اساسی ارایه گردیده، برخی آموزه‌ها در خصوص زمینه‌سازی برای ایجاد صورت مطلوبی از علوم انسانی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها:
علوم انسانی, آینده‌اندیشی, جامعهٔ هم‌آغوش با خطر, تکنولوژی, جنبه‌های بیرونی و درونی علم

نویسنده: دکتر علی پایا
مجلهٔ روش‌شناسی علوم انسانی
دورهٔ ۱۲، شمارهٔ ۴۹، زمستان ۱۳۸۵، ص ۹ـ۲۴

مطالعه آنلاین و دانلود مقاله:

خروج از نسخه موبایل